Billede af Anders Pedersen.

Kære nuværende og kommende folketingsmedlemmer.

Læserbrev af Anders Pedersen, Folketingskandidat for Enhedslisten i Randers Nord Nu har valgkampen været i gang i ca. 2 uger, og jeg kan konstatere følgende: Alle vil give de kvindedominerede fag mere i løn! Hvor er det da bare dejligt, men – og her kommer der så et stort et af slagsen – hvor var den optimisme og hjælp henne sidste år, da sygeplejerskerne strejkede? Hvor var den hjælp henne for 4 år siden? For 8 år siden? Den var der ikke! Jeg synes, det er på grænsen af hykleri, når liberale partier står og prædiker, at de vil give mere i løn, mens man vil minimere væksten i den offentlige sektor. De samme partier, som var med til at indføre effektivisering bidraget på 2%. Nu er der valg, og det er ret tydeligt, at Palles Gavebod er åbnet, og der er brandudsalg ved mange partier. Derfor kommer her en klar opfordring til alle vælgere: Kig på, hvad politikerne og deres partier har stemt de seneste 3 år, for det er deres reelle politik! Der er meget få partier i Danmark, som reelt ønsker både et løft i lønnen og bedre arbejdsvilkår for vores offentligt ansatte. Enhedslisten er et af

Billede af Anders Pedersen og Rasmus Bøgh Vinter.

Enhedslistens kandidater i Randers valgkreds er klar til valget

Enhedslisten Randers satte tidligere på året navne på de to kandidater, der skal repræsentere kredsen ved det kommende folketingsvalg, og de venter nu blot på, at Mette Frederiksen trykker på knappen. De to kandidater, Anders Pedersen og Rasmus Bøgh Vinther er begge nye som kandidater til folketinget, men de har også begge allerede god erfaring og stor interesse for det politiske arbejde. Randers Syd-kredsen repræsenteres af 22-årige Rasmus Bøgh Vinther, som også stillede op til kommunalvalget i 2021 for en af de lokale lister. Trods sin unge alder har Rasmus flere års erfaring som sagsbehandler i Randers Lejerforening, hvor han har hjulpet mange lejere med at kæmpe for deres rettigheder. Interessen for det politiske startede meget tidligt, og han har blandt andet været fremtrædende i kampen om at beholde busrute 918X. Ikke overraskende er den offentlige transport ét af Rasmus’ fokusområder. »Det er vigtigt for mig at kæmpe for et mere solidarisk samfund, hvor det ikke er pengepungens størrelse, der er afgørende for, om man kan have et meningsfyldt liv,« siger Rasmus Bøgh Vinther. Nogle af de områder, som Rasmus arbejder for, handler om velfærdsrettigheder, og han mener, at tandlæge skal være gratis og dækket af den almindelige sygeforsikring på

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Et Socialdemokratisk budgetforlig, der prioriterer bureaukrater fremfor velfærd

Af Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten Randers I nat blev Randers Kommunes prioriteringer endnu en gang besluttet i budgetforliget. Med borgmester Torben Hansen og Socialdemokratiet for bordenden, blev Randers Kommune endnu en gang vidne til et nedskæringsbudget. Denne gang valgte Torben Hansen og Socialdemokraterne at indgå forliget med byrådets borgerlige partier. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Radikale Venstre har hjulpet Socialdemokratiet med at svinge sparekniven på daginstitutioner, specialområdet og ældreområdet. Det er dermed dem, der har allermest behov for den nære velfærd, der skal nedprioriteres. Budgettet indeholder også direkte aftalebrud, når det kommer til vores børn. Den aftale, som et samlet byråd på 31 medlemmer vedtog i 2021, om at sikre minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, bliver voldsomt forringet. Aftalen forringes med hele 4,3 millioner næste år. Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten Randers udtaler: I 2021 vedtog byrådet enstemmigt, at der skulle indføres minimumsnormeringer for at styrke vores børns trivsel. Nu er forligspartierne løbet fra vores fællesaftale, hvilket er uforståeligt. Man skulle tro at en aftale er en aftale, men det mener Borgmesteren tydeligvis er ligegyldigt. Jeg håber, at pædagoger og forældre vil insistere på, at man ikke kan løbe fra en aftale. Det er ikke kun

Budgettet tilbage i byrådet

Det er byrådet, der skal fastsætte kommunens budget og det skal gøres i åbenhed, med mulighed for aktiv deltagelse og indflydelse af alle byrådets folkevalgte medlemmer. Sådan har det desværre IKKE være i mange år i Randers Kommune. Derfor sætter vi en proces i gang, med det formål at bringe budgettet tilbage til byrådet. Kommunens budget skal tilbage til byrådet – følg og bidrag gerne til processen.  ResumeDet centrale problem er, at borgmesteren (alle borgmestre indtil nu i ny Randers Kommune, det vil sige fra 2007) misbruger deres borgmesterfunktion til fordel for eget partis politiske mål. Det sker ved at foregive at lede en budgetproces, der inddrager alle partier og lokallister. I virkeligheden ekskluderer borgmesteren store dele af byrådets folkevalgte medlemmer fra forhandlingerne og aftaler kommunens budget ned til konkret enkeltsagsniveau i en mørklagt sammenpresset halvdags mødeproces med nogle få byrådsmedlemmer og nogle tilfældige partimedlemmer uden folkeligt mandat. Det sker uden referat og uden offentlig mulighed for indsigt. Desuden påvirker borgmesteren muligvis KL fastsættelse af teknisk budgetloft for kommunen uden mandat fra byrådet. Budgetforligsformen i Randers Kommune er en forældet udemokratisk proces, der resulterer i budgettekster og budgetpunkter, som enhver ved er noget-for-noget aftaler. Budget-underskriverne fremstår som en enig gruppe, hvad

Byrådets spørgetid

Lidt om byrådets spørgetid og mulighederne for at forbedre tilbuddet. Forud for byrådets ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på indtil 30 minutter. Spørgsmål skal stilles skriftligt i brev eller pr. e-mail og skal være Byrådssekretariatet i hænde senest onsdag kl. 10.00 12 dage inden mødets afholdelse. Spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse, og brevet eller e-mailen skal mærkes ”spørgetid”. Regler  |  Referater  Indsend spørgsmål på mail: [email protected]  Indsend spørgsmål som brev: Byrådssekretariatet, Laksetorvet 1, 8900 Randers C, Mærket: “Spørgetid” Enhedslisten Randers Vi støtter konceptet ‘byrådets spørgetid’ og finder som udgangspunkt tidsrammen på 30 minutter for passende. Enhedslisten har følgende forslag til forbedringer baseret på tidligere egen undersøgelse af andre kommuners praksis og erfaringer fra nuværende praksis i Randers Kommune. I det omfang, at der i den afsatte tidsramme på 30 minutter er ledig tid, kan enhver tilstedeværende borger ved byrådsmødet stille mundtligt spørgsmål. Begrundelse: Rammen for skriftlige spørgsmål sikrer forvaltningen tid til korrekt og dækkende besvarelse, men krav om skriftlighed kan for mange være en barriere, og derfor bør mundtlige spørgsmål tillades, uanset om svaret af naturlige grunde kan blive mindre dækkende, da svaret naturligvis stadig skal være sandt. Det bør tillades de tilstedeværende direktører at svare i

Vandløb i god økologisk tilstand

Enhedslisten Randers mener, at kommunens vandløb som udgangspunkt skal være i god økologisk tilstand. Vandløbenes tilstand er en indikator på, hvordan vi behandler og plejer vores lokale landskab, natur og miljø. Det koster penge at (gen)skabe og pleje alle kommunens vandløb og vandhuller, så de er i god økologisk tilstand, men det er vejen frem – for vi vil bo og leve i et område, hvor børn og unge generation efter generation kan vokse op og overalt opleve bække og vandhuller fulde af liv. Gennemført 2019: Vedligeholdelsesinstrukser for nedklassificerede vandløb Enhedslistens forslag sikrer, at ejerne af en række nedklassificerede vandløb fremover skal vedligeholde vandløbene efter af kommunen fastsatte bestemmelser (plejeinstruks). Et flertal i byrådet vedtog på byrådsmødet 12. november 2018, at en række kommunale vandløb skulle nedklassificeres fra kommunal vedligehold til privat vedligehold. Enhedslisten var imod denne beslutning, da vi ønsker vores vandløb vedligeholdt og plejet i offentligt regi, så den optimale pleje for det enkelte vandløb løbende kan vurderes og igangsættes af fagfolk. Enhedslisten stillede på byrådsmødet 12. november 2018 et ændringsforslag om, at den vedtagne nedklassificering skulle ske med vedligeholdelsesinstruks. Enhedslistens ændringsforslag: “Ændringsforslag sag nr. 581 vedr. Nedklassificering af vandløb Vandløbsloven [§36] giver mulighed for, at man kan

Bedre byrådsmøder

Enhedslisten Randers arbejder løbende med at sikre åbne, moderne og effektive rammer for byrådets møder. Herunder borgernes mulighed for at kommunikere med byrådsmedlemmerne, publikums fysiske adgang til byrådsmøderne, samt web-tilgængelighed til referater, streaming og AV-arkiv. Herunder en dynamisk oversigt over arbejde, ideer og status. Gennemført Beslutningsreferater fra byrådets lukkede punkter fra 2019. Efter forslag fra Enhedslisten, så udarbejder forvaltningen nu beslutningsreferater fra de lukkede punkter fra 2019. Det er et vigtigt skridt i Enhedslistens arbejde med at gøre byrådsarbejdet mere åbent og gennemskueligt for alle borgere. Der blev ikke udtrykt modstand mod beslutningen, der dermed var enstemmig. Baggrund:I Randers Kommune kan man ikke læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det kan man ikke på trods af, at man som regel kan søge aktindsigt og få adgang. Det sker f.eks. når et salg er afsluttet, så er der mulighed for at få adgang til referatet. Derfor bør det også være umiddelbart tilgængeligt på hjemmesiden. I Frederikshavn har man valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen. Enhedslistens forslag: 1. Der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden så snart, det er lovligt

Tilgængelighed i Randers

Sidestatus: Kladde Kontakt: Karina Ressourceside om tilgængelighed i Randers. Inspiration Viborghttps://handicap.dk/nyheder/europas-mest-tilgaengelige-by-er-fundet-viborg-fik-saerpris?fbclid=IwAR2jgBtPfVZHD49KxnLY2FUJWyBsYnxjC-L2DPvlCVQTSJOOn0tR-jMH-cM Søborg Torvhttps://ue.dk/byggeri/6730/handicap-egnede-veje-og-fortove Rapport om turisme (økonomi)https://em.dk/media/10519/05-23-tilgaengelighedrapport.pdf Enkelte fokuspunkter Det gamle Rådhus Byrådsmøde 2019-11-18 punkt 558 Opnået: Bedre skiltning Opnået: Nye ramper??

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

4 Lister og partier foreslår undersøgelse af Jobcenter Randers

Af Bjarne Overmark (Beboerlisten), Pernille Heibøll (Velfærdslisten), Frida Valbjørn (Enhedslisten) og Erik Bo Andersen (Østbroen) Beboerlisten, Velfærdslisten, Østbroen og Enhedslisten vil til byrådsmødet d. 13. juni foreslå at Randers Kommune undersøger Jobcenter Randers ved igennem en ekstern undersøgelse. Undersøgelsen vil omhandle bl.a. om borgere virksomheder samt sagsbehandlernes opfattelse af sagsbehandlingen samt den effekt det har på borgernes funktionsevne mm. Vi ønsker at få afklaret om det er muligt at lave mere borgervenlig sagsbehandling, end det der var tilfældet i den triste sag om Rasmus Dalgaard der har pådraget sig PTSD efter 7 års forløb på jobcenteret. Listerne er enige om at forholdene i Rasmus’ sag ikke må gentages. Vi ved desværre også at det ikke er et enkeltstående tilfælde. Der er desværre flere der oplever at blive syge eller mere syge end de var, i mødet med jobcenteret. Bjarne Overmark (Beboerlisten) udtaler i den forbindelse, kort og kontant: ”Ingen skal få PTSD under forløb hos Jobcenter Randers.” Det er på baggrund af dette, at vi ønsker at kortlægge og identificere de problematikker der måtte være på Jobcenter Randers, således at alle borgere ved de trygt kan møde op på jobcenteret. Frida Valbjørn Christensen (Enhedslisten) siger: ”I Enhedslisten er vi glade