Budgettet tilbage i byrådet

Det er byrådet, der skal fastsætte kommunens budget og det skal gøres i åbenhed, med mulighed for aktiv deltagelse og indflydelse af alle byrådets folkevalgte medlemmer. Sådan har det desværre IKKE være i mange år i Randers Kommune. Derfor sætter vi en proces i gang, med det formål at bringe budgettet tilbage til byrådet. Kommunens budget skal tilbage til byrådet – følg og bidrag gerne til processen.  ResumeDet centrale problem er, at borgmesteren (alle borgmestre indtil nu i ny Randers Kommune, det vil sige fra 2007) misbruger deres borgmesterfunktion til fordel for eget partis politiske mål. Det sker ved at foregive at lede en budgetproces, der inddrager alle partier og lokallister. I virkeligheden ekskluderer borgmesteren store dele af byrådets folkevalgte medlemmer fra forhandlingerne og aftaler kommunens budget ned til konkret enkeltsagsniveau i en mørklagt sammenpresset halvdags mødeproces med nogle få byrådsmedlemmer og nogle tilfældige partimedlemmer uden folkeligt mandat. Det sker uden referat og uden offentlig mulighed for indsigt. Desuden påvirker borgmesteren muligvis KL fastsættelse af teknisk budgetloft for kommunen uden mandat fra byrådet. Budgetforligsformen i Randers Kommune er en forældet udemokratisk proces, der resulterer i budgettekster og budgetpunkter, som enhver ved er noget-for-noget aftaler. Budget-underskriverne fremstår som en enig gruppe, hvad

Byrådets spørgetid

Lidt om byrådets spørgetid og mulighederne for at forbedre tilbuddet. Forud for byrådets ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på indtil 30 minutter. Spørgsmål skal stilles skriftligt i brev eller pr. e-mail og skal være Byrådssekretariatet i hænde senest onsdag kl. 10.00 12 dage inden mødets afholdelse. Spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse, og brevet eller e-mailen skal mærkes ”spørgetid”. Regler  |  Referater  Indsend spørgsmål på mail: [email protected]  Indsend spørgsmål som brev: Byrådssekretariatet, Laksetorvet 1, 8900 Randers C, Mærket: “Spørgetid” Enhedslisten Randers Vi støtter konceptet ‘byrådets spørgetid’ og finder som udgangspunkt tidsrammen på 30 minutter for passende. Enhedslisten har følgende forslag til forbedringer baseret på tidligere egen undersøgelse af andre kommuners praksis og erfaringer fra nuværende praksis i Randers Kommune. I det omfang, at der i den afsatte tidsramme på 30 minutter er ledig tid, kan enhver tilstedeværende borger ved byrådsmødet stille mundtligt spørgsmål. Begrundelse: Rammen for skriftlige spørgsmål sikrer forvaltningen tid til korrekt og dækkende besvarelse, men krav om skriftlighed kan for mange være en barriere, og derfor bør mundtlige spørgsmål tillades, uanset om svaret af naturlige grunde kan blive mindre dækkende, da svaret naturligvis stadig skal være sandt. Det bør tillades de tilstedeværende direktører at svare i

Vandløb i god økologisk tilstand

Enhedslisten Randers mener, at kommunens vandløb som udgangspunkt skal være i god økologisk tilstand. Vandløbenes tilstand er en indikator på, hvordan vi behandler og plejer vores lokale landskab, natur og miljø. Det koster penge at (gen)skabe og pleje alle kommunens vandløb og vandhuller, så de er i god økologisk tilstand, men det er vejen frem – for vi vil bo og leve i et område, hvor børn og unge generation efter generation kan vokse op og overalt opleve bække og vandhuller fulde af liv. Gennemført 2019: Vedligeholdelsesinstrukser for nedklassificerede vandløb Enhedslistens forslag sikrer, at ejerne af en række nedklassificerede vandløb fremover skal vedligeholde vandløbene efter af kommunen fastsatte bestemmelser (plejeinstruks). Et flertal i byrådet vedtog på byrådsmødet 12. november 2018, at en række kommunale vandløb skulle nedklassificeres fra kommunal vedligehold til privat vedligehold. Enhedslisten var imod denne beslutning, da vi ønsker vores vandløb vedligeholdt og plejet i offentligt regi, så den optimale pleje for det enkelte vandløb løbende kan vurderes og igangsættes af fagfolk. Enhedslisten stillede på byrådsmødet 12. november 2018 et ændringsforslag om, at den vedtagne nedklassificering skulle ske med vedligeholdelsesinstruks. Enhedslistens ændringsforslag: “Ændringsforslag sag nr. 581 vedr. Nedklassificering af vandløb Vandløbsloven [§36] giver mulighed for, at man kan

Bedre byrådsmøder

Enhedslisten Randers arbejder løbende med at sikre åbne, moderne og effektive rammer for byrådets møder. Herunder borgernes mulighed for at kommunikere med byrådsmedlemmerne, publikums fysiske adgang til byrådsmøderne, samt web-tilgængelighed til referater, streaming og AV-arkiv. Herunder en dynamisk oversigt over arbejde, ideer og status. Gennemført Beslutningsreferater fra byrådets lukkede punkter fra 2019. Efter forslag fra Enhedslisten, så udarbejder forvaltningen nu beslutningsreferater fra de lukkede punkter fra 2019. Det er et vigtigt skridt i Enhedslistens arbejde med at gøre byrådsarbejdet mere åbent og gennemskueligt for alle borgere. Der blev ikke udtrykt modstand mod beslutningen, der dermed var enstemmig. Baggrund:I Randers Kommune kan man ikke læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det kan man ikke på trods af, at man som regel kan søge aktindsigt og få adgang. Det sker f.eks. når et salg er afsluttet, så er der mulighed for at få adgang til referatet. Derfor bør det også være umiddelbart tilgængeligt på hjemmesiden. I Frederikshavn har man valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen. Enhedslistens forslag: 1. Der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden så snart, det er lovligt

Tilgængelighed i Randers

Sidestatus: Kladde Kontakt: Karina Ressourceside om tilgængelighed i Randers. Inspiration Viborghttps://handicap.dk/nyheder/europas-mest-tilgaengelige-by-er-fundet-viborg-fik-saerpris?fbclid=IwAR2jgBtPfVZHD49KxnLY2FUJWyBsYnxjC-L2DPvlCVQTSJOOn0tR-jMH-cM Søborg Torvhttps://ue.dk/byggeri/6730/handicap-egnede-veje-og-fortove Rapport om turisme (økonomi)https://em.dk/media/10519/05-23-tilgaengelighedrapport.pdf Enkelte fokuspunkter Det gamle Rådhus Byrådsmøde 2019-11-18 punkt 558 Opnået: Bedre skiltning Opnået: Nye ramper??