Bedre byrådsmøder

Enhedslisten Randers arbejder løbende med at sikre åbne, moderne og effektive rammer for byrådets møder. Herunder borgernes mulighed for at kommunikere med byrådsmedlemmerne, publikums fysiske adgang til byrådsmøderne, samt web-tilgængelighed til referater, streaming og AV-arkiv.

Herunder en dynamisk oversigt over arbejde, ideer og status.

Gennemført

Beslutningsreferater fra byrådets lukkede punkter fra 2019.

Efter forslag fra Enhedslisten, så udarbejder forvaltningen nu beslutningsreferater fra de lukkede punkter fra 2019. Det er et vigtigt skridt i Enhedslistens arbejde med at gøre byrådsarbejdet mere åbent og gennemskueligt for alle borgere. Der blev ikke udtrykt modstand mod beslutningen, der dermed var enstemmig.

Baggrund:
I Randers Kommune kan man ikke læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det kan man ikke på trods af, at man som regel kan søge aktindsigt og få adgang. Det sker f.eks. når et salg er afsluttet, så er der mulighed for at få adgang til referatet. Derfor bør det også være umiddelbart tilgængeligt på hjemmesiden. I Frederikshavn har man valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen.

Enhedslistens forslag:

1. Der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden så snart, det er lovligt at lægge referatet frem. [Vedtaget]

2. Tidligere referater gennemgås i henhold til denne procedure, og de lukkede punkter gøres offentligt tilgængelige, så snart der tidsmæssigt muligt. [Nedstemt: For stemte EL, VL, BL.]”
Link til dagsordenpunkt.

Distributionsmail til alle byrådsmedlemmer

Send til én mail og vær sikker på at alle byrådsmedlemmer får din mail
Det skal være nemt at kontakte byrådsmedlemmerne. Derfor har Enhedslisten fremsat følgende forslag, som nu er vedtaget.

Endnu et vigtigt skridt i Enhedslistens arbejde med at forbedre rammerne for byrådsarbejdet og gøre vores lokaldemokrati endnu bedre.

Enhedslistens forslag:
Borgmesteren / forvaltningen pålægges at oprette en offentlig tilgængelig distributionsmail, der sender til alle byrådsmedlemmerne.
Mailen offentliggøres som minimum på indgangssiden til byrådet på kommunens hjemmeside sammen med tekst der tydeligt angiver, at mails sendt til adressen sendes til alle byrådsmedlemmer.
Mailen kan desuden bruges i relevante fremtidige sammenhænge, hvor borgerne kan have en interesse i at kunne kontakte alle byrådsmedlemmer ved at sende til en enkelt mail.

Link til dagsorden-punktet.

Video-streaming og video-arkiv fra byrådsmøderne

Flere borgere og politikere har i efterhånden kæmpet for at få video-streaming fra byrådsmøderne. Det har hidtil været umuligt, da Socialdemokratiet, Venstre og DF har været modstandere af forslaget. Men selv disse partier har efterhånden erkendt, at borgerne ønsker video fra byrådsmøderne.

Enhedslisten stillede derfor i januar 2018 igen forslag om video fra byrådsmøderne. Borgmesteren syltede forslaget og forslaget blev efter et tema-byrådsseminar placeret som en del af budget-rammen. Forslaget er en del af budget 2019, og dermed blev moderne video-streaming og video-arkiv fra byrådsmøderne endelig besluttet.

Enhedslistens forslag:
Video fra byrådsmøderne At forvaltningen undersøger området på ny og fremsætter forslag til byrådet om etablering af tidssvarende video-streaming fra byrådsmøderne, som det er kendt fra mange andre kommuner, herunder at løsningen omfatter videoarkiv med søgefunktion på niveau med løsningerne i andre kommuner.
Link til dagsordenpunkt.

Andre forslag stillet i 2018 (stadig i proces)

Enhedslisten stillede på byrådsmødet 29. januar 2018 en række forslag i byrådet til forbedring af rammerne for byrådsmødernes afholdelse, hvor video-streamingen nævnt ovenfor var ét blandt flere forslag. Vi vil senere følge op på de andre forslag, som effektivt blev syltet af borgmesteren, og derfor ikke kom til afstemning i 2018.

Link til flerpunktforslaget.

Beslutning på byrådsmødet 29/1 2018:

Punktet udskydes til behandling efter byrådets temamøde den 3. maj.

Herunder de delforslag, som endnu ikke er behandlet direkte på byrådsmøde:

Titel: Bidrag til åbne, moderne og effektive rammer for byrådets møder.

Anmodning: De seks forslag herunder bidrager til en åben, moderne og effektiv ramme for byrådets møder. Der ønskes særskilt behandling af, og afstemning om, hvert af de seks forslag enkeltvis.

1. Forslag til mødeleder-styret taletid for byrådsmedlemmer

At forvaltningen fremsætter forslag til, at den nuværende taletidsordning (taletidsbegrænsnings-reglerne) for byrådsmedlemmer på byrådsmøderne erstattes med en normal mødeleder-styret samtaleform som praktiseret frem til 2014.
Begrundelse: Taletidsordningen, besluttet på byrådsmødet 10. marts 2014, punkt 62, har medført en uheldig sagsbehandling med mere fokus på sekund-nedtalt taletid end smidig og effektiv sagsbehandling. Dette skyldes i høj grad den primitive taletidsordning, som reducerer byrådets mulighed for meningsfuld, smidig og løsningsorienteret dialog og beslutningsproces. Forslaget kan effektueres ved sletning af §4, stk. 4 og stk. 5 i byrådets forretningsorden og deraf følgende om nummerering af stk. 6-8.

3. Forslag til starttidspunkt for byrådsmøder

At starttidspunktet for byrådsmøder flyttes til kl. 17.
Alternativt: At starttidspunkt for byrådsmøder flyttes til kl. 16:30.
Begrundelse: At flytte byrådsmødernes starttidspunkt fra kl. 16 til kl. 17 blev besluttet på byrådsmødet 10. marts, punkt 62. Et så tidligt starttidspunkt for byrådsmøderne er urimeligt overfor borgere, som ønsker at overvære byrådsmøderne i byrådssalen, herunder ønsker at være til stede i byrådets åbne spørgetid.

4. Pressens vilkår under byrådsmøder

Forslag: Pressen gives mulighed for TV-broadcast og filmning til senere visning fra byrådsmøderne hvis det er praktisk muligt.
Pressen anvises placering og eventuelle bevægelsesmuligheder. Pressens ønske om tilstedeværelse og broadcast/filmning skal som udgangspunkt imødekommes ved alle åbne punkter.
Proces: At forvaltningen foretager regulering af nuværende retningslinjer om optagelse af lyd og billede på byrådsmøder besluttet på byrådsmøde 2. marts 2015, punkt. 59 til ny sagsfremstilling.
Begrundelse: Presse og borgere har et legitimt krav om, at “offentlige byrådsmøder” i praksis lever op til moderne selvfølgeligheder som ret til for pressen at optage og formidle byrådsmøderne på normale pressevilkår.

5. Borgeres ret til at optage og tage billeder under byrådsmøder

Forslag: Borgerne gives mulighed for, i det omfang det kan gøres uden at forstyrre mødernes ro og orden, at tage billeder, filme og optage lyd med mindre mobile enheder (smartphone, cam-recordere og lydoptagere) fra de eksisterende tilhørerpladser.
Proces: At forvaltningen foretager regulering af nuværende retningslinjer om optagelse af lyd og billede på byrådsmøder besluttet på byrådsmøde 2. marts 2015, punkt. 59 til ny sagsfremstilling.
Begrundelse: Presse og borgere har et legitimt krav om, at “offentlige byrådsmøder” i praksis lever op til moderne selvfølgeligheder som ret til for borgerne at optage og formidle byrådsmøderne via deres mobile enheder.

6. Pressens vilkår generelt

Forslag: Medlemmer af pressen med anerkendt pressekort skal uden undtagelse gives adgang til alle arrangementer med presseadgang.
Proces: At forvaltningen foretager regulering af nuværende retningslinjer om optagelse af lyd og billede på byrådsmøder besluttet på byrådsmøde 2. marts 2015, punkt. 59 til ny sagsfremstilling.
Begrundelse:Der blev i sidste byrådsperioden 2014-2017 (byrådsmøde 2. marts 2015, punkt. 59) lagt begrænsninger på “presse”- definitionen for udvalgte arrangementer (fx byrådets temamøder), så fx freelancejournalister, borgerjournalister og journalister der ikke udfører dækning for et medie under medieansvarsloven blev ekskluderet – hvilket ikke bør finde sted i en dansk offentlig forvaltning