Manglende prisfremskrivning skal stoppes

Af Kalle Nielsen. Store årlige rammebesparelser skjult i basisbudgettet er en af grundene til, at Enhedslisten har stemt imod budgettet både ved 1. behandling og 2. behandling siden vi startede i byrådet i 2018. Budgetflertallet har besluttet, at forvaltningen hvert år foreløbig i perioden 2017-2023 pålægges at se bort fra prisstigninger i budgetudarbejdelsen Altså en skjult grønthøsterbesparelse på alle områder i kommunen. Det drejer sig i runde tal om cirka 9,5 millioner kroners ekstra skjulte rammebesparelser hvert år med start i regnskabsåret 2019. På den måde kan budgetflertallet i praksis skjule årlige million-besparelser for 99% af borgerne. I budgetaftalen kan budgetflertallet så i stedet primært præsentere nye tiltag og tilskud, mens de mange millioners besparelser bekvemt skjules for de fleste borgere i “basisbudgettets” tekster. Den slags vildledning af borgerne nægter vi i Enhedslisten at være med til. Og vi taler virkelig store beløb, da det er cirka 9,5 millioner kroner EKSTRA besparelse hvert år, fx for perioden 2017-2023: 9,5 + 19 + 28,5 + 36 + 45,5 + 55 + 64,5. Altså 258 millioner kroners i praksis skjulte rammebesparelser for perioden 2017-2023. Så hvis du af og til oplever forringede serviceydelser og velfærdsstandarder i Randers Kommune, så er her en

Millionerne i og fra Socialdemokratiet

Af Kalle Nielsen. Undrede du dig også over, at Socialdemokratiets borgmester-konstitueringsaftalen i 2017 primært var med Venstre, derefter DF, og senere lidt til SF og Konservative? Hvorfor forsøgte Socialdemokratiet ikke en “rød” konstituering med SF, Enhedslisten, Velfærdslisten, Beboerlisten – og måske Radikale? Svaret nærmer sig Verdo. Svaret nærmer sig de mange millioner, som Socialdemokratiet og Venstre deler i skyggerne på forkant af diverse usikre borgerting som f.eks. valg. Verdo-skandalen har rullet i mange måneder, og vi kender alle de ubegribelige hundredevis af millioners overfakturering af Randers-borgerne, som egentlig i et lægmandsperspektiv burde give fængselsstraf til hele Verdo-bestyrelsen. I byrådet siger både det konservative byrådsmedlem og det radikale byrådsmedlem uafhængigt af hinanden, at Verdo-formandsposten til godt kr. 300.000,- aftales på konstituringsaftenen, mens borgmesteren næsten for ivrigt forsøger at dementere og dysse ned for åben mikrofon. Nogen må have ret, andre må uret. Uanset, så er Verdo-bestyrelsesposterne ensbetydende med klingende mønter i stor skala, og på besynderlig vis, så kan bestyrelsen (som primært er Venstre og Socialdemokratiske folk) gå helt fri for dom, ansvar, og partimedlemskaberne rokkes der ikke en millimeter ved. Det lugter grimt, og det lugter desværre af, at man ikke kan røre bestyrelsesmedlemmerne, fordi de ved alt for meget

De svageste borgere betaler for budgetflertallets boligdrømme.

Af Kalle Nielsen. Hvis du af og til oplever, at kommunens service- og velfærdsydelser er bemærkelsesværdigt dårlige, så har du ret. For kommunens servicebeløb pr. indbygger er lavere end gennemsnittet i Danmark – kunstigt holdt nede af budgetflertallets løbende opsparing til prestigebyggerier i potentiel natur og forældede støtte til bil-industrien. De syge og svage (og serviceområderne generelt) betaler for budgetflertallets naturfjendske boligbyggedrømme i de lavtliggende flod- og fjordarealer. Nedskæringsflertallets planer om at plastre fraflyttede havnearealer til med boliger lige til vandkanten i Danmarks eneste og unikke flod-fjord overgang betyder, at kommunens “serviceramme” holdes kunstigt nede. Ellers er der ganske enkelt ikke råd. Pt. er det især det naturfjendske boligbyggeri i flod-fjordovergangen, som betales af dagens svageste og fattigste borgere. I stedet for at give os og kommende generationer naturen tilbage langs floden / fjorden efterhånden som havnearealerne fraflyttes – så betaler de svageste for boligbyggerier til vandkanten i det potentielle unikke naturområde. Hvis byudviklingen i stedet for foregik i andre – mere højtliggende områder væk fra vores i Danmark unikke og eneste flod-fjord overgang, så kunne servicerammen hæves og borgerne i Randers kunne nærme sig landsgennemsnittet i kommunalt servicebudget. Da den klimabelastende klimabro er sammenkædet med vandkants-byggeriet, så er problemet

Børn- og skoleområdet skal opnormeres

Af Frida Valbjørn Christensen. Igennem byrådsperioden har der været en konstant politisk kamp mellem almen- og specialskoleområdet. Politikerne har sparet på det ene område for at finde penge til det andet. Samtidig er der blevet sparet massivt på børneområdet. Enhedslisten mener, at de to skoleområder skal økonomisk separeres, så de er økonomisk uafhængige af hinanden. Mon ikke der er en sammenhæng mellem antallet af børn med specielle behov og besparelserne på daginstitutionerne? De vigtigste år for videre udviklingDer skal ikke mere end et gymnasialt C-niveau i psykologi til for at vide, at de allerførste år i barnets levetid er de vigtigste for den videre udvikling. Hvis ikke man har et C-niveau i psykologi, kan det i stedet hurtigt læres ved at se historien om den lille dreng, Jørn i den meget kendte dokumentar ”Mors lille dreng”. De fleste forældre er bevidste om det, hvorfor det heller ikke er underligt, at bevægelsen ”Hvor er der en voksen?” har vokset sig så stor, som den har. Enhedslisten støtter denne bevægelse og har både været repræsenteret ved FORA-Randers’ opstartsmøde og i diverse demonstrationer. I 2020 lavede Enhedslisten et budgetforslag sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Velfærdslisten og Beboerlisten, der ville sikre de anbefalede minimumsnormeringer.

Lev bæredygtigt

Af Kalle Nielsen. Det er svært at leve 100% bæredygtigt i Danmark – men det er nemt at leve meget mere bæredygtigt, end vi gør i dag! Mange unge og ældre mennesker interesserer sig i dag for, hvordan de som privatpersoner og husstand kan leve mere bæredygtigt. Enhedslisten er et parti for folk, der prioriterer bæredygtighed i moderne forstand – et bæredygtigt samfund for alle, baseret på menneskerettigheder og med bundlinjer for både det sociale, miljø/klima og økonomien. Bæredygtighed i dagSiden Brundtland-rapporten i 1987 har bæredygtighed været et komplekst begreb med indbyrdes forbundne elementer fra det sociale, miljø/klima og økonomi – og med fokus på konstant at overdrage Jorden og samfundet til fremtidige generationer i uændret eller bedre tilstand: “en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov” (Brundtland-rapporten). Begrebet bæredygtighed er især udviklet i regi af FN, og er i dag udfoldet i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, den såkaldte ‘Agenda 2030’. FNs verdensmål (og dermed det internationale bæredygtighedsbegreb) er baseret på tværgående værdier som respekt for menneskerettighederne og princippet om, at alle skal med (“leave no one behind”). Enhedslisten tilstræber altid bæredygtighed i sin politik.

Miljøpolitik på naturens præmisser

Af Frida Valbjørn Christensen. En god miljøpolitik er relevant i alle samfundets sammenhænge. Enhedslisten vil i den kommende byrådsperiode bl.a. have fokus på Gudenåen og drikkevandet. Det er samtidig vigtigt, at det miljømæssige aspekt konstant indtænkes i nye tiltag. Fælles for hele det miljømæssige område er, at politikken lægges efter naturens præmisser. Gudenåen skal sættes friDer har gennem længere tid været diskussioner om pasning og pleje af Gudenåen blandt de syv kommuner, hvor Gudenåen løber i gennem. Nogle partier mener, at øget grødeskæring er den rette vej for at undgå oversvømmelser, mens Enhedslisten og andre har den stik modsatte holdning. Øget brug af grødeskæring vil forårsage, at nogle planter bliver mere aggressive og vokser hurtigere. Det svarer lidt til at tisse i bukserne for at holde varmen. Vi mener derimod, at befolkningen må respektere de naturlige aspekter, der er ved en fantastisk flod som Gudenåen. Det vil sige, at bebyggelser og dyrkning af landbrugsjord langs Gudenåens bred må begrænses, samtidig med at Tangeværket nedlægges. Det vil være en løsning, der gør, at Gudenåen kan komme tilbage til dens naturlige flora og fauna, og fiskene kan få et godt liv, hvilket vil få en positiv miljømæssig konsekvens. Det nytter ikke at

Nej til en klimabro! Hvad er alternativet?

Af Frida Valbjørn Christensen. Hvorfor siger Enhedslisten nej til en klimabro? Hvordan vil vi så løse trafikproblemerne, når vi ikke ønsker en ekstra bro? Igennem de senere år har byrådet diskuteret, hvordan der kan laves en tredje forbindelse over Randers Fjord/Gudenåen. En tredje forbindelse har været ønsket i forhold til de trængselsproblemer, der kan være over Randers bro i morgen- og eftermiddagstimerne. Men er en sådan forbindelse virkelig nødvendig, og er det den bedste løsning, vi kan komme på? Andelen af ældre stiger, mens børnetallet falderEnhedslisten anerkender, at der kan være trængselsproblemer omkring Randers bro, men finder en løsning, der indebærer bygning af en ny betonbro utidssvarende og problemskabende. Derudover mener Enhedslisten ikke, at der er taget højde for fakta. Børnetallet i Randers er faldende, mens andelen af ældre borgere er stigende, hvilket betyder, at andelen af indbyggere er, eller på længere sigt vil være, faldende. Medmindre en ny bro vil være skyld i et større ”tilflytningsboom” til Randers, hvilket forekommer usandsynligt, vil der altså være færre bilister på vejene i fremtiden. Det skal naturligvis også tillægges en vis betydning, at flere vælger at bruge bilen fremfor offentlig transport, men skal Randers kommune i en tid med et overbelastet klima

Naturen vandt, da Bækkestien blev fredet

Af Frida Valbjørn Christensen. Klimabroens linjeføring på Dronningborgsiden har længe skabt bekymring blandt beboerne i området omkring Bækkestien, da den eneste logiske vej at videreføre bilerne fra Klimabroen så ud til at være en linjeføring, der førte bilerne gennem Bækkestien. Store bekymringer blandt borgerneDen kommunale trussel af Bækkestiens eksistens skabte store protester og endte med, at Facebookgruppen ”Bevar Bækkestien” nåede 2600 medlemmer. Medlemmerne i gruppen var bekymrede for den store trafikmængde, der med de daværende planer muligvis skulle pløje igennem Bækkestien, lige op ad deres baghaver. En anden og meget vigtig bekymring blandt medlemmerne var også, at det skønne naturområde, som Bækkestien udgør, muligvis stod til at blive destrueret. Folkelig modstand reddede BækkestienI forbindelse med modstanden blev der oprettet underskriftindsamlinger, skrevet læserbreve, artikler m.v. Pressen var opmærksomme på problematikken. Det hele kulminerede i, at Konservative Folkeparti, der ellers fremstår splittede om, hvilken bro de ønsker, stillede forslag om at få fredet Bækkestien én gang for alle. Et forslag som Enhedslisten med stor glæde hilste velkommen, da det ikke blot ville fjerne borgernes bekymringer, men også sikre Bækkestien som et bevaret naturområde, når fremtidige byråd arbejder. Konservative Folkepartis forslag blev vedtaget. I Enhedslisten mener vi, at dette lige netop er den

Slut med at regne biomasse som CO2-neutral energikilde

Af Lise Baastrup. Slut med at tro, at afbrænding af træ, der udleder mere CO2 end kul og slår livet i skovene ihjel, er klimavenligt. Hundredvis af forskere har opfordret EU til at ekskludere træbiomasse fra målet om vedvarende energi, fordi konsekvenserne af træafbrændingen for natur og klima er enorme. Det er helt grotesk, at den klimaskadelige biomasse tæller som CO2-neutralt i EU og derfor støttes økonomisk/politisk og bremser omstillingen til ægte vedvarende energi. EUs “Fit for 55” burde én gang for alle markere overgangen til, at kun reelt CO2-neutral biomasse fra restprodukter fra træproduktion, bioaffald m.v. tælles som vedvarende energi. I Randers er energien stadig SORTVERDO reklamerer med, at de afbrænder certificeret træ samt støtter skovbrug. Men træ fra skove – uanset om det er certificeret eller ej – koster biodiversitet, fører til CO2-udledning og har store transportomkostninger. Derudover varer det mange år, før den nyplantede skov er vokset helt op og opsuger tilsvarende mængde CO2, som den skov, der er fældet. Syd for Randers er der områder, hvor udnyttelse af geotermisk energi er til stede – og der findes stadig både sol og vind som bæredygtige og klimavenlige alternativer. Så kære VERDO, jeres reklame om grøn energi er