Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Et Socialdemokratisk budgetforlig, der prioriterer bureaukrater fremfor velfærd

Af Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten Randers I nat blev Randers Kommunes prioriteringer endnu en gang besluttet i budgetforliget. Med borgmester Torben Hansen og Socialdemokratiet for bordenden, blev Randers Kommune endnu en gang vidne til et nedskæringsbudget. Denne gang valgte Torben Hansen og Socialdemokraterne at indgå forliget med byrådets borgerlige partier. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Radikale Venstre har hjulpet Socialdemokratiet med at svinge sparekniven på daginstitutioner, specialområdet og ældreområdet. Det er dermed dem, der har allermest behov for den nære velfærd, der skal nedprioriteres. Budgettet indeholder også direkte aftalebrud, når det kommer til vores børn. Den aftale, som et samlet byråd på 31 medlemmer vedtog i 2021, om at sikre minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, bliver voldsomt forringet. Aftalen forringes med hele 4,3 millioner næste år. Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten Randers udtaler: I 2021 vedtog byrådet enstemmigt, at der skulle indføres minimumsnormeringer for at styrke vores børns trivsel. Nu er forligspartierne løbet fra vores fællesaftale, hvilket er uforståeligt. Man skulle tro at en aftale er en aftale, men det mener Borgmesteren tydeligvis er ligegyldigt. Jeg håber, at pædagoger og forældre vil insistere på, at man ikke kan løbe fra en aftale. Det er ikke kun

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

4 Lister og partier foreslår undersøgelse af Jobcenter Randers

Af Bjarne Overmark (Beboerlisten), Pernille Heibøll (Velfærdslisten), Frida Valbjørn (Enhedslisten) og Erik Bo Andersen (Østbroen) Beboerlisten, Velfærdslisten, Østbroen og Enhedslisten vil til byrådsmødet d. 13. juni foreslå at Randers Kommune undersøger Jobcenter Randers ved igennem en ekstern undersøgelse. Undersøgelsen vil omhandle bl.a. om borgere virksomheder samt sagsbehandlernes opfattelse af sagsbehandlingen samt den effekt det har på borgernes funktionsevne mm. Vi ønsker at få afklaret om det er muligt at lave mere borgervenlig sagsbehandling, end det der var tilfældet i den triste sag om Rasmus Dalgaard der har pådraget sig PTSD efter 7 års forløb på jobcenteret. Listerne er enige om at forholdene i Rasmus’ sag ikke må gentages. Vi ved desværre også at det ikke er et enkeltstående tilfælde. Der er desværre flere der oplever at blive syge eller mere syge end de var, i mødet med jobcenteret. Bjarne Overmark (Beboerlisten) udtaler i den forbindelse, kort og kontant: ”Ingen skal få PTSD under forløb hos Jobcenter Randers.” Det er på baggrund af dette, at vi ønsker at kortlægge og identificere de problematikker der måtte være på Jobcenter Randers, således at alle borgere ved de trygt kan møde op på jobcenteret. Frida Valbjørn Christensen (Enhedslisten) siger: ”I Enhedslisten er vi glade

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Forslag om indførelse af kommunal CO2-pris

Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område, mener Enhedslisten Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten mener, at den kommunale klimaplan i overvejende grad læner sig op ad nationale tiltag, og mener derfor, at Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område. »På baggrund af at flere kommuner har indført en kommunal CO2-pris, og at Enhedslisten mener, at vores kommunale klimaplan i overvejende grad læner sig op ad nationale tiltag, mener vi, at Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område,« siger Frida Valbjørn Christensen. En intern CO2-pris er ikke et økonomisk bidrag til klimakompensation, men en skyggepris. Forslaget går ud på, at Randers Kommune følger klimabevægelsens anbefalinger og tilføjer større indkøb en CO2-pris på 850 kr. pr. ton CO2 efter en udregning af, hvor meget CO2 indkøbet vil udlede. Ved tilføjelse af en sådan skyggepris vil Randers Kommune have større mulighed for at tage stilling til, hvor stor en klimabelastning de enkelte indkøb vil medfører, mener Enhedslisten. Forslaget lægger op til, at CO2-prisen indregnes ved alle indkøb og udbud, der beløber sig til mere end 100.000 kr. Samtidig er det vigtigt, at beslutningstagerne både bliver forelagt den korrekte/oprindelige pris og prisen medregnet CO2-pris. »Vi

Torben Hansen leger ”de riges julemand”, imens naturen og velfærden hastigt går til grunde

Værkets scenetræk, Thorstrappen, en skulptur og Regnskoven må være nogle af de helt store udskejelser som budgetforligspartierne kunne finde på i denne omgang. Nuvel, vi skal da med rette rose budgetforligspartierne for at medtage Enhedslistens forslag om en tilgængelighedspolitik, samt klimaplanen som vi plantede det første frø til. Budgetforligspartierne har valgt at fastholde tidligere besluttede, ikke-udmøntede besparelser samtidig med, at effektiviseringsbidraget fortsat er en del af budgettet. Effektiviseringsbidraget er stort, hvilket vil sige, at der skal rigtig mange penge til, før budgetforligspartierne med rette kan sige, at de har forbedret områderne og ikke bare forringet dem mindre, end planen var i basisbudgettet. Samtidig med at besparelserne er fastholdt, er prioriteringerne fortsat skæve. Vi har brug for flere stemmer til de rigtige velfærdspartier for at rette op på denne skævhed. Specialskolerne lider fortsat!Det betyder f.eks., at der fortsat vil ske besparelser på specialskolerne, der har været ramt hårdt over en temmelig lang periode. Her er altså tale om elever, der skal have et tilbud, der matcher deres behov samt ro i deres hverdag. Besparelser og trusler herom er i hvert fald ikke vejen frem. Kollektiv transport bør fremmesDen kollektive transport rammes også fortsat af besparelser – et område, der ellers har

Ét mandat fra øjeblikkelige minimumsnormeringer

Under budgetforhandlingerne 2020 var Enhedslisten, som vanligt, nogle af de første, der blev bedt om at forlade budgetforhandlingerne. Det er her vigtigt for os at tilføje, at vi til samtlige budgetforhandlinger har effektiviseringsforslag, der passer til vores politik, med på bordet og aldrig har stillet ultimative krav. Som timerne gik, efter Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten var blevet bedt om at forlade forhandlingerne, viste det sig, at Venstre og Dansk Folkeparti heller ikke skulle være en del af 2020-budgetforliget med Borgmesteren. Vi samlede os og forhandlede. Vi gik på kompromiser, men ikke så store, at vi i Enhedslisten mente, at vi ville komme til at stemme for forringelser. Et velfærdsbudgetVi sad der og havde samlet 15 mandater om et budgetforslag, der ville betyde, at der ikke ville blive sparet på velfærdsområderne. En stor opnormering af ældreområdet, øjeblikkelige minimumsnormeringer og et tocifret millionbeløb til cykelstier havde også fundet vej ind i det fælles ”alternative” budgetforslag. Glæden over at der var en chance for at sikre, at de ældre, skolerne og børnene ikke længere skulle være ofre for sparekniven var uendelig stor. Selvom en budgetaftale indgået med Venstre og Dansk Folkeparti naturligvis altid vil være et kompromis, følte vi, at vi kunne gøre

Fællesskab og samarbejde fortsætter i valgforbund

Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten indgår valgforbund. Efter et særdeles godt og tæt samarbejde i den igangværende byrådsperiode finder vi det naturligt at indgå i et fælles valgforbund. Borgernes talerør Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten har gennem en række sager i byrådsperioden kæmpet nogle kampe i fællesskab for borgerne i Randers kommune. Herunder et lille udpluk: Dagplejernes urimelige arbejdsvilkår under Covid-19. Stjernehussagen. Skandalesagen på ældreområdet og plejehjemslukningerne. Fælles for alle disse sager er det tværpolitiske arbejde alle tre lister/partier har lagt for dagen samt inddragelse af berørte borgere for at komme til bunds i sagerne og finde de rigtige løsninger. Generelt er alle tre parter interesserede i de tværpolitiske løsninger, som bl.a. også kommer til udtryk i samarbejdet om Folkemøde Randers. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten arbejder ligeledes sammen i det daglige og stiller blandt andet fælles budgetforslag. Den fælles kamp for en værdig velfærd fortsætter Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten vil fortsætte det fælles arbejde for en værdig velfærd for alle kommunens borgere. Vi vil ikke se til, mens arbejdsvilkårene for dagplejerne rammer bunden, eller mens Niels går rundt med beskidt ble i ni timer. Det er vores pligt at handle. Derudover vil vi fortsat bevare åbenheden og kontakten med borgerne i verserende

Endelig er undersøgelsen af omsorgsområdet i Randers kommune gennemført

Af Frida Valbjørn Christensen. En ældre, der udsættes for omsorgssvigt, er en for mange. Endelige er undersøgelsen af omsorgsområdet i Randers kommune gennemført. Undersøgelsen dækker bl.a. et tema om det samlede ældreområde og et særskilt tema om Huset Nyvang. Vedrørende Huset Nyvang skitseres bl.a. følgende: centeret var underfinansieret fra start der blev gennemført visiteringer uden sikkerhed for, at centeret reelt var klar til at løfte opgaven der har været en personaleudskiftning, der svarer til udskiftning af alt personale på 2,5 år flere har oplevet ikke at få den pleje de har behov for centeret er endnu ikke på et niveau, hvor man kan kaldet det ”specialiseret tilbud”, på trods af, at beboerne har brug for et sådant Jeg er ikke i tvivl om, at langt de fleste medarbejdere knokler for at holde skruen i vandet, men med en underfinansieret arbejdsplads forstår jeg sgu godt, at det kan være svært. Det skal dog lykkedes. En ældre der bliver udsat for omsorgssvigt, er en for mange. Der skal derfor holdes fast og justeres på den handleplan som byrådet vedtog i januar, og hvis dette kræver yderligere tilførsel af ressourcer, så skal de bare tildeles lige med det samme. Enhedslisten ser med glæde,

Miljø- og teknikudvalget modarbejder klimaplanen

Af Frida Valbjørn Christensen . d. 20. oktober 2020 På dagens møde i miljø- og teknikudvalget skulle den kommende infrastrukturplan for Randers kommune vedtages til offentlig høring. Punktet endte i en totalt nederen beslutning. På trods af, at byrådet for et år siden vedtog, at der skal udarbejdes en klimaplan, der følger parismålene, har miljø – og teknikudvalget vedtaget en infrastrukturplan (til offentlig høring), der stikker i den helt modsatte retning. Projekter til gavn for privatbilismen har højeste prioritet, mens der ikke er levnet meget plads til cykelisme og kollektiv transport. Udvidelse af E45, andre vejudvidelser og klimabroen er fortsat det vigtigste for udvalgsflertallet. I Enhedslisten er vi klare i spyttet. Løsningen på problemet er en gennemgribende forbedring af forholdende for cykellisterne og brugerne af kollektiv transport. Hvis ikke der sker noget i nærmeste fremtid, vil antallet af biler på vejene blive ved med at stige. Udvalget har åbenbart intet i mod at reklamere med flotte grønne planer, men når det kommer til konkret handling er de grønne fingre totalt lammet.

Billede af Enhedslisten Randers's top-5 byrådskandiidater KV2021.

Enhedslisten Randers vokser og har valgt topkandidater til KV21

Lørdag den 29. august blev der på Enhedslisten Randers’ generalforsamling valgt både ny bestyrelse, KV21-kandidater samt folketingskandidater. Den nye bestyrelse består af hele 11 medlemmer, og udover at det er maksimum antal iht. vedtægterne, er det også første gang i Enhedslisten Randers’ historie, at vi udnytter antallet til fulde. Som spidskandidat til KV21 blev (gen)valgt Frida Valbjørn Christensen, nr. 2 blev Karina Hjorth, nr. 3 Kalle Nielsen og nr. 4 Anders Pedersen, som samtidig stiller op for partiet for første gang. Derudover blev der valgt folketingskandidater, som altid vælges én gang årligt, og her faldt valget på Frida Valbjørn Christensen som repræsentant for Randers Nord-kredsen, og Karina Hjorth blev repræsentant for Randers Syd- kredsen. På billedet ses de nyvalgte topkandidater til KV21, fra venstre: Frida Valbjørn Christensen, Karina Hjorth og Kalle Nielsen. Udtalelse fra Enhedslisten Randers Generalforsamling 29.08.2020 Det er med stor undren, at vi i medierne hele tiden ser, at der ikke er råd til pensionsordningen for særligt nedslidte – “Arne”. Danmark er et af verdens rigeste lande, hvor virksomhederne i c25-indekset samlet set – på trods af coronakrisen – kan fremvise et enormt overskud på ikke mindre end 45 milliarder kr. de seneste 2 kvartaler. Det er beskæmmende,

Kynisme kendetegner budgettet (Pressemeddelelse). d. 23. oktober 2019 Det ser desværre ud til, at dette års budget ikke bliver et velfærdsbudget. Alt imens venstrefløjen har kæmpet imod besparelser på bl.a. specialundervisning og plejehjemslukninger, har Torben Hansen travlt med at lægge penge i sit eget valgkampsbudget med støtte fra Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti Enhedslisten finder borgmesterens kompromisløse forhandlingsretorik uacceptabel. Det har været fuldstændig umuligt at få taget bare nogle af vores finansieringsforslag seriøst på trods af, at vi har været åbne og fleksible samt villige til at lytte til andres finansieringsforslag, hvis det kunne gøre det muligt at undgå en stor del af besparelserne på velfærdsområdet. Vi er oprigtigt kede af det på vegne af bl.a. børnene og de ældre over endnu engang at stå med et budget, der prioritere prestigeprojekterne Hal 4 og byen til vandet samt at gøre skatten billigere for virksomhederne ved at sænke dækningsafgiften til et endnu lavere niveau, hvor den fastholdes i 5 år, hvilket går det umuligt at regulere på den i de kommende budgetter. Vi mener, at aftalepartierne burde overveje, hvor meget valgkampsbudgetter og prestigeprojekter er værd i forhold til børns, syges, handicappedes og ældres dagligdag, ligesom vi endnu engang