Politik

Udvalgte lokale kommunalpolitiske beskrivelser med links til Enhedslistens nationale politik-beskrivelser.
Tip: Klik på ikonerne for at gå til sidetop.

Enhedslistens politik

Kommunalpolitisk indflydelse: Et udvalg af vores resultater i byrådet.

Tværgående: Bæredygtighed

Bæredygtighed
Mere bæredygtighed på alle områder. Jorden og kommende generationer fortjener, at vi efterlader Jorden og samfundet i bedre stand hver eneste dag, for vi har teknologien og ressourcerne til at gøre det. FNs verdensmål for bæredygtig udvikling er et vigtigt udgangspunkt. Demokratisk socialisme er rød-grøn, og som udgangspunkt tilstræbes altid bæredygtighed.

Mindre ressourceforbrug

Mindre forbrug
Jordens ressourcer er begrænsede, og det er begrænset, hvor mange ressourcer Jorden kan producere hvert år. Danmark bruger vi generelt over tre gange flere ressourcer end Jorden kan producere, så vi har en meget stor udfordring foran os. Vi skal ganske enkelt forbruge langt færre ressourcer end vi gør i dag. Heldigvis, så kan vi alle som borgere gå i gang med at reducere vores forbrug i dag, uden at vente på politisk flertal. Vi skal:

  1. Respektere Jordens grænser for ressourceforbrug
  2. Have genskabt Jordens ressourcer for at modvirke over mange årtiers overforbrug.

Lokal og cirkulær økonomi
Produkter kan bruges og genbruges mange gange indenfor et afgrænset geografisk område – ideelt set et uendeligt antal gange. Mulighederne for lokal cirkulær økonomi, hvor penge og produkter bruges igen og igen i lokale kredsløb skal udforskes og formidles. Initiativer i retning af lokal cirkulær økonomi skal støttes. Genbrugsområdet skal styrkes, så Randers Kommune bliver en af frontkommunerne på området på så mange niveauer som muligt.

Ikon for politikområdet arbejdsmarkedArbejdsmarked

De arbejdsløse skal have arbejde – ikke straf
Hvis man mister sit arbejde eller fx bliver syg, så kommer man hurtigst tilbage til arbejdslivet, hvis man undgår andre belastende faktorer. Den nuværende politik med at straffe arbejdsløse og syge med kontanthjælpsloft og 225 timers regel, så man også får økonomiske problemer hjælper ingen tilbage til arbejdsmarkedet – tværtimod. Randers skal gøre en aktiv indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden og ikke mindst dens økonomiske og sociale konsekvenser.

Flere jobs
Der skal skabes flere ordinære arbejdspladser. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges, så flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres, og den forebyggende indsats skal opprioriteres

Uddannelse hele livet
Løbende uddannelse og efteruddannelse er et centralt element i livet, såvel for den enkelte ansatte, som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og fremtiden.

Flere ansatte
Øget beskæftigelse er den bedste måde at fastholde og udvikle velfærden på. Flere arbejdspladser skabes ikke ved at skære i de offentlige udgifter. Randers kommune skal gå forrest, og ansætte flere pædagoger, lærere og soso-assistenter – og sikre praktik- og lærepladser til de unge. Enhedslisten vil arbejde for at:

  • At sætte den nødvendige renovering af kommunens bygninger i gang.
  • At kommunen stiller krav om lærepladser hos de firmaer, som kommunen bruger.
  • At kommunen laver forsøg med nedsat arbejdstid.
  • At kommunen skifter fokus fra utallige aktiveringsforsøg, til fokus på fast arbejde.

30 timers arbejdsuge
Nedsættelse af arbejdstiden giver flere ressourcer, mindre stress og mere effektivt arbejde. Kommunen bør i udvalgte områder lave forsøg med 30 timers arbejdstid med fuld løn og personalekompensation. En permanent nedsættelse af arbejdstiden til 30 t. skal ske via forhandling mellem arbejdsmarkedets parter.

Stop udnyttelsen af kontanthjælpsmodtagere
Mange kontanthjælpsmodtagere udnyttes i en nærmest uendelig række af vejlednings-, afklarings- og aktiveringsforløb. Mange aktiveringsjob udfylder mangel på arbejdskraft. Ingen arbejdsgiver skal have lov til at udnytte ledige som gratis arbejdskraft. Der skal i stedet tages udgangspunkt i konkrete job- og uddannelsesmål, og det skal føre til ordinære job. Gratis praktik skal opfølges af tilbud om ordinært arbejde efter maksimalt 2 måneders gratis praktik, og såfremt en arbejdsgiver bryder denne regel 2 gange, kan vedkommende ikke det næste år modtage gratis arbejdskraft.

Invester i de ledige
Vi skal have de ledige direkte i jobs. Derfor skal kommunen afsætte ressourcer til et øget indsats. Det kan være flere ansatte, men også viljen til i øget omfang at benytte uddannelse og optræning/omskoling til nye jobs.

Fjern / afhjælp 225 timers reglen
Enhedslisten er modstander af 225 timers reglen. Men så længe reglen gælder, så må vi hjælpe dem det rammer. Kommunen skal tage sin del af ansvaret ved at oprette småjobs målrettet ledige omfattet af 225 timers reglen. Hvis ikke vi hjælper, så står vi snart overfor et omfattende fattigdomsproblem.

Afklar de ikke jobparate
Randers kommune har en stor andel af kontanthjælpsmodtagere, som er erklæret ikke jobparate. Disse mennesker bør have en hurtig afklaring. Er der fx tale om kronisk syge, så skal det hurtigt afklares, om vedkommende kan komme tilbage til arbejdsmarkedet i fx flexjob, eller der er tale om førtidspension. Revalidering og uddannelse bør være en større del af indsatsen. Ingen ledige skal gemmes væk i en boks, de har krav på afklaring, og sagsbehandlingen skal ske i respekt for den enkeltes ønsker og formåen.

Ikon for politikområdet boligpolitikBoligpolitik

Tilstrækkeligt med billige boliger
Billige gode leje- og ejerboliger spredt rundt i kommunen er vigtigt. En blandet boligmasse er vigtigt, så alle kan bosætte sig overalt i kommunen. Et vigtigt redskab er almennyttigt boligbyggeri.

Plads til fribyggere, bofællesskaber og tiny-houses
Det skal være muligt at eksperimentere med bofællesskaber, fribyggeri og tiny-houses i Randers Kommune. Eksempler som Friland og Grobund i Syddjurs som inspiration.

Ingen byudvikling i lavtliggende områder
Vandstanden vurderes pt. at stige i flere århundreder. Det er usikkert, hvor meget vandstanden vil stige. Derfor bør byudviklingen kun foregå på højtliggende områder.

Ikon for politikområdet daginstitutioner.Daginstitutioner

Gode vuggestuer og børnehaver

Faglig korrekt normering i vuggestuer og børnehaver (minimumsnormeringer)
Det er en mangeårig politisk og menneskelig skandale på kanten af overgreb, at vuggestuer og børnehaver mangler uddannet personale. Tusinder af børn i Randers Kommune har betalt prisen for en lav normering af faguddannet personale. Enhedslisten har i mange år kæmpet for minimumsnormeringer på landsplan og vi har også arbejdet for samme mål her i Randers. Den mangeårige kamp har virket og sammen med forældrebevægelserne er det politiske landkort blevet rykket, så der i 2020 blev flertal for landsdækkende minimumsnormereringer fra 2024, og lokalt her i Randers besluttede et enigt byråd i 2021 at afsætte penge til at fremrykke minimumsnormeringerne i Randers Kommune, så de kan træde i kraft 2023. Det er en stor sejr for Enhedslisten, forældrebevægelserne, de faglige organisationer, og ikke mindst børnene i Randers Kommune.

Ja tak til børnebyer
Enhedslisten bakker op om børneby-konceptet, hvor børn oplever en kontinuerlig opvækst uden større miljøskift fra vuggestue til 9. klasse (eller som minimum til 6. klasse). En tryg opvækst i nærmiljøet uden store skift og omgivet af tilstrækkeligt med veluddannet og kompetent fagligt personale er opskriften på et godt børne- og ungeliv.

Ikon for politikområdet demokrati.Demokrati

Mere demokrati på alle områder
Magt korrumperer, hvilket historien utallige gange har bevist. Enhedslisten arbejder konstant med at udvikle demokratiet internt og eksternt. Cirkulationsordninger, menneskerettigheder, ligeløn, magtdeling, armslængdeprincipper, offentlighed og direkte demokrati (hvor det giver mening) er væsentlige omdrejningspunkter for det bæredygtige demokratis udvikling.

Ikon for politikområdet erhverv og produktion.Erhverv og produktion

Flere samfundsøkonomiske virksomheder
Samfundsøkonomiske virksomheder med ligeløn eller rimelig maksimumsløn bør støttes kommunalt i videst muligt omfang.

Bedre støtte til oprettelse af kooperativer o.lign.
Der er store potentialer i solidariske virksomhedsformer, fx fondsejede kooperativer. Erhvervsformidlingen bør have et fokus på vejledning i disse robuste virksomhedsformer med ligeløn og samfundsnyttig sigte.

Langt mere kommunal produktion og service
Kommunerne er en kæmpe sektor, og har så rigeligt viden og kompetencer til selv at udføre mange af de kommunale opgaver, som i mange år er blevet udliciteret til skade for økonomien og arbejdstagerne.

Ikon for politikområdet børn og folkeskoleFolkeskole

Lavere klassekvotienter
En fornuftig klassekvotient sikrer børn ro og plads til at lære og trives. En fornuftig klassekvotient giver lærere og skolepædagoger mulighed for at kunne fokusere på læring, dannelse og rolige trivselsmiljøer. Enhedslisten anbefaler en klassekvotient på maksimum 22 elever.

Flere lokale grundskoler
En lokal grundskole er en afgørende parameter for forældres bosætning og for børn og unges opvækst. En lokal grundskole kan være afgørende for landsbyers og lokalområders udvikling og dagligliv. Udgangspunktet bør være lokale grundskoletilbud (0.-9. klasse). Hvis det ønskes lokalt, så kan det være en god løsning med lokal 0.-6. klasse.

Kortere skoletid og gode fritidstilbud.
Kortere skoletid er win-win for elever, ansatte og lokalsamfundets fritidsliv. Børnene lærer bedre, de ansatte leverer bedre undervisning og fritidstilbuddene gives bedre rammer.

Lokale skoler som dynamoer
Skolebygninger og skoleområder bør bruges til lokale forenings- og netværks-aktiviteter. Dermed udnyttes den lokale folkeskoles kraftcenter-potentiale og den kommunale bygningsmasse bedst muligt på tværs af generationer.

Bedre vilkår for skoleansatte.
De skoleansatte er vigtige rollemodeller for børn og unge i skoletiden. Skolens ansatte skal gives de bedste muligheder for at optimere og selvstændigt planlægge deres arbejdstid. Gode retningsgivende rollemodeller for eleverne kræver skoleansatte med overskud.

Gode specialtilbud
Børn med specielle behov skal have de specialtilbud, som de har behov for. Udgiften til specialtilbud skal betales centralt, så den enkelte skoles elev-vurdering ikke påvirkes af økonomi.

Ikon for politikområdet natur, miljø og fødevarerFødevarer

Mindre kød og mere økologi

Mindre kød
Det offentlige skal gå forrest i omstillingen til mere plantebaseret kost.

Mere økologi
Det offentlige skal gå forrest i omstillingen til økologiske eller biodynamiske fødevarer uden sprøjtegifte.

Ikon for politikområdet handicappolitikHandicap

Bedre forhold for handicappede

Enhedslisten har fået flere ting igennem på handicap-området, fx:

  • Forbedringer for blinde og svagtseende på 18 konkrete steder i kommunale bygninger.
  • Infoskilte ved Det Gamle Rådhus til gavn for mennesker med handicap.
  • Indkøb af bedre og tilgængelige ramper til rådhuset.
  • Indkøb af mobile handicaptoiletter til brug for kommunale arrangementer.

Handicapkonventionen skal overholdes
Personer med en funktionsnedsættelse har ret til et samfund på lige fod med andre. Derfor vil Enhedslisten sikre, at man i Randers Kommune overholder handicapkonventionen.

Hjælpeforanstaltninger efter behov
For at sikre lige muligheder for personer med handicap skal man nedbryde de barrierer, som kan hindre deres deltagelse i samfundet. Kommunen skal give den hjælp, der er behov for. Hjælperordninger, ledsageordninger, nødvendige hjælpemidler, transportmuligheder og hjælp i eget hjem er grundlæggende for en person med funktionsnedsættelses mulighed for deltagelse i samfundet.

Flere bo- og opgangsfællesskaber
Der skal være bedre muligheder for etablering af bofællesskaber eller opgangsfællesskab. Det kan give et fællesskab og tryghed i hverdagen. Her kan f.eks. tilkobles bostøtte, hjemmevejleder eller sociale viceværter.

Inklusion
En person med et handicap er et menneske med samme ønsker, drømme og behov, som alle andre. Enhedslisten arbejder for, at inklusion i samfundet bliver en realitet og ikke ønsketænkning, men der skal også tages højde for, at inklusion f.eks. i almenskolen ikke er den bedste løsning for alle. Derfor er inklusion et begreb, man skal vurdere ud fra den situation, hver enkelt person befinder sig i.

Øget tilgængelighed for alle

Enhedslisten har haft et gennemgående fokus på øget tilgængelighed i kommunen og få indført tidlig indtænkning af universel design i alle projekter og byggerier. Vi har stillet flere forslag og det har resulteret i et øget fokus på, hvorvidt Randers Kommune overholder bygningsreglementets krav til tilgængelighed ved vej og stiprojekter.

Mere tilgængelighed
Tilgængelighed på veje og tilbygninger skal til enhver tid leve op til reglerne på området. Manglende tilgængelighed er ekskluderende. Uddannelse, arbejde, fritid, samt besøg af venner og familie kræver tilgængelighed. Derfor vil Enhedslisten arbejde for at tilgængelighed kommer på dagsordenen, og at Randers kommune viser vejen ved at gå forrest.

Ikon for politikområde integrationIntegration

Målrettet uddannelse og ordinære jobs
Flygtninge og indvandrere skal i videst muligt omfang tilbydes målrettet uddannelse og ordinære jobs.

225 timers reglen skal modarbejdes
Kommunen skal i videst muligt omfang tilbyde borgere der er i risiko for at blive ofre for 225 timers reglen midlertidige ordinære jobs.

Ikon for politikområdet klima og energiKlima og energi

Klima

Klima
Klimahandling nu. Klimakrisen er akut, og ethvert menneske i Danmark har et kæmpeansvar for at gøre sit eget liv så klimaneutralt og bæredygtigt som muligt. Politisk er det afgørende hurtigst muligt at nedbringe CO2-udslippet fra de største klimasyndere: landbruget, trafikken og dele af industrien, som f.eks. Ålborg Portland. Enhedslisten presser på det vi kan, men den politiske maskine er for langsom. Personlig handling og aktivisme er afgørende.

Klimaplanen skal opfylde Parismålene
Udarbejdelse af klimaplan, der opfylder målene i Parisaftalen. Afbrænding af verdens træ-ressourcer skal indregnes med den korrekte klimabelastning (Verdos afbrænding af træ-ressourcer).

Vedvarende energi

Mere vedvarende energi
I Randers Kommune skal der produceres mere vedvarende energi, end vi umiddelbart har brug for. Vi skal finde nye måder at bruge overskydende vedvarende energi på til genopretning og forbedring af Jordens tilstand. Vi har vedvarende energikilder nok – vi skal blot begynde at bruge dem bedre.

Mere folkeligt ejerskab
Fokus bør være på ren vedvarende energi som fx sol, vind og undergrundsvarme – med støtte til selvproduktion og lokalt ejerskab af fx vindmøller. Landbaserede store vindmøller kan have negative konsekvenser for nogle naboer, og hver opstillingsmulighed bør overvejes nøje.

Bedre kommunal formidling
Kommunen skal gå forrest og sikre brug af vedvarende energi på alle niveauer i den kommunale forvaltning. Kommunen skal oprette eller støtte et formidlings-center, så borgere og virksomheder til enhver tid kan få information og støtte til at omlægge til vedvarende energiformer.

Udforsk undergrundsvarme
Mulighederne for brug af geotermisk varme i Randers Kommune bør undersøges og følges nøje. Det er vedvarende fossilfri energi, og Randers Kommune ligger i et godt område.

Ikon for politikområdet kultur.Kultur og medier Ikon for politikområdet kultur og medier

Kulturmidlerne skal primært rettes mod gratis eller billige bredde-aktiviteter til gavn for alle borgere.

Ikon for politikområdet landbrug.Landbrug

Landbruget skal fortsat omlægges, så vi om få år har et økologisk / biodynamisk / regenerativt (skov)landbrug fri for sprøjtegifte og med en langt større produktion af planter, høns, insekter og anden produktion, som kan nedbringe den nuværende klima- og næringsstofbelastning fra landbruget.

Landbrugets lavbundsjorder skal igen gøres til vådområder til gavn for klimaet, og der skal laves grønne natur-bræmmer langs vandløbene.

Ikon for politikområdet ligestilling, køn og seksualitetLigestilling, køn og seksualitet

Den nuværende kønsligestillingspolitik skal udvides til en ligestillingspolitik, der omfatter al virksomhed og aktivitet.

Der skal være fokus på lønforskelle mellem kønnene i MED-udvalgene

Ikon for politikområdet natur, miljø og fødevarerNatur og miljø

Mere natur og øget biodiversitet

Mere grønne by- og landsbymiljøer
Mere grønne byrum indrettet så dagliglivet kan leves og nydes i nærmiljøet. Planter, dyr og fugle i nærmiljøet åbner vores øjne for naturen og giver børn og unge en bedre opvækst. I midtbyen kan fx Østervold omdannes til et grønt og aktivt område. På samme måde kunne de frigjorte arealer ved havneudflytningen skabe en nationalt set unikt grønt rekreativt naturområde – det ville være en fantastisk gave til både naturen og kommende generationer.

Sæt Gudenåen fri
Gudenåen er Danmarks eneste flod, og Gudenåen bør beskyttes og gives fri i videst muligt omfang i hele sin udstrækning. Dæmningen ved Tangeværket er det afgørende at få fjernet, så laksens tusindårige gydevandring op ad Gudenåen kan genskabes, og så kommende generationer igen kan opleve laksen gyde hvor den kunstige Tange Så er placeret i dag.

Udnyt vejrabatter og andre grønne områder
Forsøg med optimering af den vilde flora i vejkanterne. Fokus på biodiversitetstiltag i alle kommunens grønne områder.

Del de grønne tiltag og erfaringer
Infoside på Randers Kommunes hjemmeside, hvor vi deler vores erfaringer på det grønne områder bl.a. til gavn for, og inspiration til, andre kommuner.

Et renere miljø

Stop for sprøjtemidler
Randers Kommune arealer bør være sprøjtefrie og kommunen skal i videst muligt omfang understøtte, at brugen af sprøjtegift stoppes også på private arealer.

Vandløb i god økologisk tilstand
Øget fokus på, at Randers kommune efterlever kravene om god økologisk tilstand i vores vandløb.

Privatiserede vandløb skal vedligeholdes korrekt
Sikring af, at vandløb, der privatiseres, også vedligeholdes korrekt efter de i forvejen gældende regulativer.

Stop for havdambrug ud for Djursland
Randers Kommune skal bekæmpe oprettelse af nye havbrug i samarbejde med Djurslands øvrige kommuner.

Ikon for politikområdet retspolitikRetspolitik

Borgernes, herunder børnenes, retsstilling skal sikres og formidles bedre til borgerne.

God forvaltningsskik skal formidles bredt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og alle kommunalt ansatte. Mange sager kunne undgås, hvis god forvaltningsskik var en selvfølge på alle kommunale arbejdspladser.

Ikon for politikområdet skat og finansSkat og finans

Enhedslisten arbejde har sikret øget fokus på kontrolforanstaltninger, der skal sikre, at Randers kommune ikke samarbejder med virksomheder, der bidrager til hvidvask eller skatteunddragelse.

Budgetloven skal fjernes og erstattes af et system, der muliggør en tidssvarende kommunale service.

Det kommunale budget skal udarbejdes med deltagelse af hele byrådet. Byrådets medlemmer skal have lov at stemme for og imod budgettets enkelte elementer med normal mindretalsbeskyttelse i form af korte bemærkninger ved punkter, som stemmes imod.

Ikon for politikområdet socialpolitikSocialpolitikIkon for politikområdet socialpolitik

Jobcenteret fungerer dårligt. Der er brug for meget mere åbenhed om de forskellige ordningers økonomi, formål og omfang. Syge skal væk fra kontanthjælp. Formålsløse ressourceforløb og gratisarbejde i karrussel-virksomhedspraktikker skal stoppes.

Ikon for politikområdet sundhed og psykiatriSundhed

Mere forebyggelse og sundhedsfremme
Enhedslisten ønsker “Et stærkt og nært sundhedsvæsen”, hvor der gives information om livsstilssygdomme og forebyggelse i alle mulige sammenhænge, fra fødselsforberedelse og sundhedspleje til hjemmepleje for ældre.

Sundere kost
Sunde økologiske fødevarer i alle institutioner fra vuggestuer til plejecentre. En særlig indsats skal gøres i skolen, så børnene gennem arbejdet i skolehaver og skolekøkken får et forhold til, hvor fødevarerne kommer fra, og hvordan de behandles.

Mere daglig motion
Udbyg mulighederne for daglig motion for alle. Fx udbygning af cykelstier på sikre skoleveje; cykelvenlige byer og forretninger, motionsstier med redskaber og for ældre ret til hjælp til en daglig tur i frisk luft.

Mindre misbrug
Hjælp til at komme ud af afhængighed af alkohol, rygning og narko. Mere oplysning om konsekvenserne af usund afhænghighed og mere oplysning om alternative sunde stimulanser. Øget fokus på børn og unge, så sund livsstil skabes tidligt i livet.

Sundt arbejdsmiljø
De ansatte i kommunen skal sikres et sundt arbejdsmiljø og passende opgavemængder, så arbejdsbetinget stress og sygdom elimineres. Der skal være god ledelse, supervision og samarbejdsmøder hvor de ansattes problemer tages alvorligt.

Genoptræning og fysioterapi:
Det er vigtigt, at der sikres en god og sammenhængende indsats fra sygehus og til kommunal indsats. Der må ikke være ventetid på indsatsen. Hjælpen skal kunne tilbydes i borgerens nærområde.

Ikon for politikområdet trafikTrafikIkon for politikområdet trafik

Bedre kollektiv trafik

Billige års- og pendlerkort
Især til unge, børnefamilier og borgere med lave indtægter. Bedre transportmuligheder i aftentimerne og til lokalområderne, for deltagelse i aftenaktiviteter kræver, at der er gode transportforbindelser. Mindre biltrafik i midtbyen, men hensyn til beboere, erhvervskørsel, handicappede, ældre og gangbesværede.

Støtte til letbane-processen
Op mod 5500 Randrusianere pendler hver dag til og fra Århus for at passe arbejde eller studie. Den kollektive transport mellem Randers og Århus skal styrkes. En letbane vil ikke kun mindske C02 udslippet. Transporttiden vil også kunne udnyttes langt bedre.

Grøn offentlig transport
Randers Kommunes kollektive transport skal primært køre på alternative drivmidler inden 2030.

Ikon for politikområdet uddannelse og forskningUddannelse

Uddannelse i Randers
Det er vigtigt at fastholde / udvide antallet af uddannelsesretninger i Randers.

Randers som pendlerkommune for studerende
Billige boliger i Randers og gratis/billig offentlig transport mellem især Randers-Aarhus og Randers-Aalborg.

Bedre muligheder for fjernuddannelser
Unge bør kunne bo i Randers Kommune og tage den uddannelse de ønsker.

Ikon for politikområde integrationUdlændinge

Modstand mod hjemsendelser til usikre områder
Vores medborgere skal ikke hjemsendes, hvis der er usikkerhed om områdets og borgernes sikkerhed.

Ikon for politikområdet handicap- og ældrepolitikÆldre

Enhedslisten var med til at få vedtaget en undersøgelse af forholdende på ældreområdet på baggrund af dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”. Forslaget blev stillet af Velfærdslisten, Venstre, Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

En styrket ældresektor
Et velfærdssamfund skal kendes på den hjælp, det yder til de fattigste og svageste. Enhedslisten kæmper derfor for flere ressourcer til ældreområdet, hvilket betyder bedre vilkår og flere ansatte i ældreplejen, og bedre og mere hjælp til de ældre.

Et værdigt ældreliv
De ældre i Randers kommune er borgere på lige fod med andre. Derfor skal de behandles med respekt og værdighed, som gør at de kan få et godt ældreliv, uanset om man bor på plejecenter eller er hjemmeboende. Ældre skal have den hjælp, der er brug for, for at opretholde et værdigt liv.

Mere kommunalt ansvar
Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til private firmaer. Ældreomsorg er en kommunal opgave, hvor kvalificeret og veluddannet personale udfører denne vigtige opgave.

Bedre arbejdsmiljø
Der skal være respekt for personalets uddannelse og muligheder for videreuddannelse. Man skal kunne opleve glæde og faglig stolthed i sit arbejde. Den glæde opnås kun ved, at der er tilstrækkeligt personale til at udføre opgaverne, og at arbejdet er velorganiseret uden unødvendig dokumentationskrav.

Mere praktisk hjælp i hjemmet
Enhedslisten ønsker også kriterierne for hjælp til praktisk hjælp ændret, sådan at flere kan få hjælp. Ældre skal ikke piskes til at udføre et rengøringsarbejde, som de for længst har mistet kræfterne til. Der skal også være tilbud om hovedrengøring.

Mere sund kost
Enhedslisten ønsker større valgfrihed på den mad de ældre kan få. Økologi og friske råvarer skal være en større del af den mad der serveres.

Mindre ensomhed
Der skal være tilstrækkelige muligheder for at deltage aktivt, enten på plejecentrene eller andre aktiviteter.

Øget udbud af egnede boliger
Kommunen skal sikre, at der bygges flere forskellige typer boliger, som den ældre har råd til at bo i. De skal indrettes, så de opfylder de ældres behov. Boligerne skal ligge spredt i kommunen. Det giver de ældre flere valgmuligheder.


Primært regionalt

Ikon for politikområdet sundhed og psykiatriPsykiatri

Enhedslisten Region Midtjylland har i mange år kæmpet for bedre rammebetingelser for psykiatrien.


Primært nationalt

Ikon for politikområdet EUEU

Ikon for politikområdet uddannelse og forskningForskning

Ikon for politikområdet forsvar og internationaltForsvar og internationalt

Ikon for politikområdet kirke og religionKirke og religion

Delprogrammer