Kommunalpolitik

Kommunalpolitisk program (udvalgte elementer)

Det kommunalpolitiske program er levende og udvikles konstant.
Du kan støtte Enhedslisten Randers’ kommunalpolitiske arbejde på mange måder, fx ved at stille op som lokal byrådskandidat, være med i baggrundsgruppen, eller være lokal kontaktperson og aktivist på forskellig måde.
Kontakt én af byrådskandidaterne og hør mere.

Gode vuggestuer, børnehaver og folkeskoler

Gode vuggestuer og børnehaver

Faglig korrekt normering i vuggestuer og børnehaver
Det er en mangeårig politisk og menneskelig skandale på kanten af overgreb, at vuggestuer og børnehaver mangler uddannet personale. Tusinder af børn i Randers Kommune betaler prisen for en lav normering af faguddannet personale. Enhedslisten vil arbejde for en korrekt faglig normering som anbefalet af forskning og fag.

Ja tak til børnebyer
Enhedslisten bakker op om børneby-konceptet, hvor børn oplever en kontinuerlig opvækst uden større miljøskift fra vuggestue til 9. klasse (eller som minimum til 6. klasse). En tryg opvækst i nærmiljøet uden store skift og omgivet af tilstrækkeligt med veluddannet og kompetent fagligt personale er opskriften på et godt børne- og ungeliv.

Folkeskoler

Lavere klassekvotienter
En fornuftig klassekvotient sikrer børn ro og plads til at lære og trives. En fornuftig klassekvotient giver lærere og skolepædagoger mulighed for at kunne fokusere på læring, dannelse og rolige trivselsmiljøer. Enhedslisten anbefaler en klassekvotient på maksimum 22 elever.

Flere lokale grundskoler
En lokal grundskole er en afgørende parameter for forældres bosætning og for børn og unges opvækst. En lokal grundskole kan være afgørende for landsbyers og lokalområders udvikling og dagligliv. Udgangspunktet bør være lokale grundskoletilbud (0.-9. klasse). Hvis det ønskes lokalt, så kan det være en god løsning med lokal 0.-6. klasse.

Kortere skoletid og gode fritidstilbud.
Kortere skoletid er win-win for elever, ansatte og lokalsamfundets fritidsliv. Børnene lærer bedre, de ansatte leverer bedre undervisning og fritidstilbuddene gives bedre rammer.

Lokale skoler som dynamoer
Skolebygninger og skoleområder bør bruges til lokale forenings- og netværks-aktiviteter. Dermed udnyttes den lokale folkeskoles kraftcenter-potentiale bedst muligt på tværs af generationer.

Bedre vilkår for skoleansatte.
De skoleansatte er vigtige rollemodeller for børn og unge i skoletiden. Skolens ansatte skal gives de bedste muligheder for at optimere og selvstændigt planlægge deres arbejdstid. Gode retningsgivende rollemodeller for eleverne kræver skoleansatte med overskud.

Gode specialtilbud
Børn med specielle behov skal have de specialtilbud, som de har behov for. Udgiften til specialtilbud skal betales centralt, så den enkelte skoles elev-vurdering ikke påvirkes af økonomi.

Velfærd fra vugge til grav

Beskæftigelse og velfærd

De arbejdsløse skal have arbejde – ikke straf
Hvis man mister sit arbejde eller fx bliver syg, så kommer man hurtigst tilbage til arbejdslivet, hvis man undgår andre belastende faktorer. Den nuværende politik med at straffe arbejdsløse og syge med kontanthjælpsloft og 225 timers regel, så man også får økonomiske problemer hjælper ingen tilbage til arbejdsmarkedet – tværtimod. Randers skal gøre en aktiv indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden og ikke mindst dens økonomiske og sociale konsekvenser.

Flere jobs
Der skal skabes flere ordinære arbejdspladser. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges, så flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres, og den forebyggende indsats skal opprioriteres

Uddannelse hele livet
Løbende uddannelse og efteruddannelse er et centralt element i livet, såvel for den enkelte ansatte, som for varetagelsen af kommunens opgaver i hverdagen og fremtiden.

Flere ansatte
Øget beskæftigelse er den bedste måde at fastholde og udvikle velfærden på. Flere arbejdspladser skabes ikke ved at skære i de offentlige udgifter. Randers kommune skal gå forrest, og ansætte flere pædagoger, lærere og soso-assistenter – og sikre praktikpladser til de unge. Enhedslisten vil arbejde for at:

  • At sætte den nødvendige renovering af kommunens bygninger i gang.
  • At kommunen stiller krav om praktikpladser hos de firmaer, som kommunen bruger.
  • At kommunen laver forsøg med nedsat arbejdstid.
  • At kommunen skifter fokus fra utallige aktiveringsforsøg, til fokus på fast arbejde.

30 timers arbejdsuge
Nedsættelse af arbejdstiden giver flere ressourcer, mindre stress og mere effektivt arbejde. Kommunen bør i udvalgte områder lave forsøg med 30 timers arbejdstid med fuld løn og personalekompensation. En permanent nedsættelse af arbejdstiden til 30 t. skal ske via forhandling mellem arbejdsmarkedets parter.

Stop udnyttelsen af kontanthjælpsmodtagere
Mange kontanthjælpsmodtagere udnyttes i en nærmest uendelig række af vejlednings-, afklarings- og aktiveringsforløb. Mange aktiveringsjob udfylder mangel på arbejdskraft. Ingen arbejdsgiver skal have lov til at udnytte ledige som gratis arbejdskraft. Der skal i stedet tages udgangspunkt i konkrete job- og uddannelsesmål, og det skal føre til ordinære job.

Invester i de ledige
Vi skal have de ledige direkte i jobs. Derfor skal kommunen afsætte ressourcer til et øget indsats. Det kan være flere ansatte, men også viljen til i øget omfang at benytte uddannelse og optræning/omskoling til nye jobs.

Fjern / afhjælp 225 timers reglen
Enhedslisten er modstander af 225 timers reglen. Men så længe reglen gælder, så må vi hjælpe dem det rammer. Kommunen skal tage sin del af ansvaret ved at oprette småjobs målrettet ledige omfattet af 225 timers reglen. Hvis ikke vi hjælper, så står vi snart overfor et omfattende fattigdomsproblem.

Afklar de ikke jobparate
Randers kommune har en stor andel af kontanthjælpsmodtagere, som er erklæret ikke jobparate. Disse mennesker bør have en hurtig afklaring. Er der fx tale om kronisk syge, så skal det hurtigt afklares, om vedkommende kan komme tilbage til arbejdsmarkedet i fx flexjob, eller der er tale om førtidspension. Revalidering og uddannelse bør være en større del af indsatsen. Ingen ledige skal gemmes væk i en boks, de har krav på afklaring, og sagsbehandlingen skal ske i respekt for den enkeltes ønsker og formåen.

Sundhed

Mere forebyggelse og sundhedsfremme
Enhedslisten ønsker “Et stærkt og nært sundhedsvæsen”, hvor der gives information om livsstilssygdomme og forebyggelse i alle mulige sammenhænge, fra fødselsforberedelse og sundhedspleje til hjemmepleje for ældre.

Sundere kost
Sunde økologiske fødevarer i alle institutioner fra vuggestuer til plejecentre. En særlig indsats skal gøres i skolen, så børnene gennem arbejdet i skolehaver og skolekøkken får et forhold til, hvor fødevarerne kommer fra, og hvordan de behandles.

Mere daglig motion
Udbyg mulighederne for daglig motion for alle. Fx udbygning af cykelstier på sikre skoleveje; cykelvenlige byer og forretninger, motionsstier med redskaber og for ældre ret til hjælp til en daglig tur i frisk luft.

Mindre misbrug
Hjælp til at komme ud af afhængighed af alkohol, rygning og narko. Mere oplysning om konsekvenserne af usund afhænghighed og mere oplysning om alternative sunde stimulanser. Øget fokus på børn og unge, så sund livsstil skabes tidligt i livet.

Sundt arbejdsmiljø
De ansatte i kommunen skal sikres et sundt arbejdsmiljø og passende opgavemængder, så arbejdsbetinget stress og sygdom elimineres. Der skal være god ledelse, supervision og samarbejdsmøder hvor de ansattes problemer tages alvorligt.

Genoptræning og fysioterapi:
Det er vigtigt, at der sikres en god og sammenhængende indsats fra sygehus og til kommunal indsats. Der må ikke være ventetid på indsatsen. Hjælpen skal kunne tilbydes i borgerens nærområde.

Handicappolitik

Handicapkonventionen skal overholdes
Personer med en funktionsnedsættelse har ret til et samfund på lige fod med andre. Derfor vil Enhedslisten sikre, at man i Randers Kommune overholder handicapkonventionen.

Hjælpeforanstaltninger efter behov
For at sikre lige muligheder for handicappede skal man nedbryde de barrierer, som kan hindre handicappedes deltagelse i samfundet. Kommunen skal give den hjælp, som der er behov for. Hjælperordninger, ledsageordninger, nødvendige hjælpemidler, transportmuligheder og hjælp i eget hjem er grundlæggende for en handicappets mulighed for deltagelse i samfundet.

Flere bo- og opgangsfællesskaber
Der skal være bedre muligheder for etablering af bofællesskaber eller opgangsfællesskab. Det kan give et fællesskab og tryghed i hverdagen. Her kan f.eks. tilkobles bostøtte, hjemmevejleder eller sociale viceværter.

Mere tilgængelighed
Tilgængelighed på veje og tilbygninger skal til enhver tid leve op til reglerne på området. Manglende tilgængelighed er ekskluderende. Uddannelse, arbejde, fritid, samt besøg af venner og familie kræver tilgængelighed. Derfor vil Enhedslisten arbejde for at tilgængelighed kommer på dagsordenen, og at Randers kommune viser vejen ved at gå forrest.

Inklusion
Et handicappet er et menneske med samme ønsker, drømme og behov, som alle andre. Enhedslisten arbejder for, at inklusion til samfundet bliver en realitet og ikke ønsketænkning.

Ældrepolitik

En styrket ældresektor
Et velfærdssamfund skal kendes på den hjælp, det yder til de fattigste og svageste. Enhedslisten kæmper derfor for flere ressourcer til ældreområdet, hvilket betyder bedre vilkår og flere ansatte i ældreplejen, og bedre og mere hjælp til de ældre.

Et værdigt ældreliv
De ældre i Randers kommune er borgere på lige fod med andre. Derfor skal de behandles med respekt og værdighed, som gør at de kan få et godt ældreliv, uanset om man bor på plejecenter eller er hjemmeboende. Ældre skal have den hjælp, der er brug for, for at opretholde et værdigt liv.

Mere kommunalt ansvar
Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til private firmaer. Ældreomsorg er en kommunal opgave, hvor kvalificeret og veluddannet personale udfører denne vigtige opgave.

Bedre arbejdsmiljø
Der skal være respekt for personalets uddannelse og muligheder for videreuddannelse. Man skal kunne opleve glæde og faglig stolthed i sit arbejde. Den glæde opnås kun ved, at der er tilstrækkeligt personale til at udføre opgaverne, og at arbejdet er velorganiseret uden unødvendig dokumentationskrav.

Mere praktisk hjælp i hjemmet
Enhedslisten ønsker også kriterierne for hjælp til praktisk hjælp ændret, sådan at flere kan få hjælp. Ældre skal ikke piskes til at udføre et rengøringsarbejde, som de for længst har mistet kræfterne til. Der skal også være tilbud om hovedrengøring.

Mere sund kost
Enhedslisten ønsker større valgfrihed på den mad de ældre kan få. Økologi og friske råvarer skal være en større del af den mad der serveres.

Mindre ensomhed
Der skal være tilstrækkelige muligheder for at deltage aktivt, enten på plejecentrene eller andre aktiviteter.

Øget udbud af egnede boliger
Kommunen skal sikre, at der bygges flere forskellige typer boliger, som den ældre har råd til at bo i. De skal indrettes, så de opfylder de ældres behov. Boligerne skal ligge spredt i kommunen. Det giver de ældre flere valgmuligheder.

Bæredygtig Randers Kommune

Bæredygtighed

Mere bæredygtighed på alle områder
Jorden og kommende generationer fortjener, at vi efterlader Jorden i bedre stand hver eneste dag, for vi har teknologien og ressourcerne til at gøre det. Indholdet i udtrykket“mere bæredygtigt” vil hele tiden skifte, efterhånden som vi udvikler samfundet, og “mere bæredygtigt” omfatter også det regenerative (genoprettelsen) og det direkte forbedrende.

Mere grønne by- og landsbymiljøer
Mere grønne byrum indrettet så dagliglivet kan leves og nydes i nærmiljøet. Planter, dyr og fugle i nærmiljøet åbner vores øjne for naturen og giver børn og unge en bedre opvækst. I midtbyen kan fx Østervold omdannes til et grønt og aktivt område.

Cirkulær økonomi

Genbrug
Randers Kommune er godt på vej med hensyn til genbrug (genbrugsstationer og affaldssortering). Området skal styrkes, så Randers Kommune bliver en af frontkommunerne på området på så mange niveauer som muligt.

Lokal cirkulær økonomi
Penge og produkter kan bruges og genbruges mange gange indenfor et afgrænset geografisk område – ideelt set et uendeligt antal gange. Mulighederne for lokal cirkulær økonomi, hvor penge og produkter bruges igen og igen i lokale kredsløb skal udforskes og formidles. Initiativer i retning af lokal cirkulær økonomi skal støttes.

Formidling til erhverv og borgere
Fordele ved, og praktiske muligheder for, cirkulær økonomi skal formidles aktivt til kommunens erhvervsliv og borgere. Kommunen skal spille en proaktiv rolle i forhold til formidling og støtte til mere lokal cirkulær økonomi og mere lokale bæredygtige løsninger.

Vedvarende energi

Mere vedvarende energi
I Randers Kommune skal der produceres mere vedvarende energi, end vi umiddelbart har brug for. Vi skal finde nye måder at bruge overskydende vedvarende energi på til genopretning og forbedring af Jordens tilstand. Vi har vedvarende energikilder nok – vi skal blot begynde at bruge dem bedre.

Mere folkeligt ejerskab
Fokus bør være på ren vedvarende energi som fx sol, vind og undergrundsvarme – med støtte til selvproduktion og lokalt ejerskab af fx vindmøller. Landbaserede store vindmøller kan have negative konsekvenser for nogle naboer, og hver opstillingsmulighed bør overvejes nøje.

Bedre kommunal formidling
Kommunen skal gå forrest og sikre brug af vedvarende energi på alle niveauer i den kommunale forvaltning. Kommunen skal oprette eller støtte et formidlings-center, så borgere og virksomheder til enhver tid kan få information og støtte til at omlægge til vedvarende energiformer.

Udforsk undergrundsvarme
Mulighederne for brug af geotermisk varme i Randers Kommune bør undersøges og følges nøje. Det er vedvarende fossilfri energi, og Randers Kommune ligger i et godt område.

Bedre kollektiv trafik

Billige års- og pendlerkort
Især til unge, børnefamilier og borgere med lave indtægter. Bedre transportmuligheder i aftentimerne og til lokalområderne, for deltagelse i aftenaktiviteter kræver, at der er gode transportforbindelser. Mindre biltrafik i midtbyen, men hensyn til beboere, erhvervskørsel, handicappede, ældre og gangbesværede.

Støtte til letbane-processen
Op mod 5500 Randrusianere pendler hver dag til og fra Århus for at passe arbejde eller studie. Den kollektive transport mellem Randers og Århus skal styrkes. En letbane vil ikke kun mindske C02 udslippet. Transporttiden vil også kunne udnyttes langt bedre.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

seventy four ÷ = seventy four