En ældre, der udsættes for omsorgssvigt, er en for mange

Af Frida Valbjørn Christensen. Endelige er undersøgelsen af omsorgsområdet i Randers kommune gennemført. Undersøgelsen dækker bl.a. et tema om det samlede ældreområdet og et særskilt tema om Huset Nyvang. Vedrørende Huset Nyvang skitseres bl.a. følgende: Centeret var underfinansieret fra start. Der blev gennemført visiteringer uden sikkerhed for, at centeret reelt var klar til at løfte opgaven. Der har været en personaleudskiftning, der svarer til udskiftning af alt personale på 2,5 år. Flere har oplevet ikke at få den pleje de har behov for. Centeret er endnu ikke på et niveau, hvor man kan kaldet det “specialiseret tilbud”, på trods af, at beboerne har brug for et sådant. Jeg er ikke i tvivl om, at langt de fleste medarbejdere knokler for at holde skruen i vandet, men med en underfinansieret arbejdsplads forstår jeg sgu godt, at det kan være svært. Det skal dog lykkedes. En ældre der bliver udsat for omsorgssvigt, er en for mange. Der skal derfor holdes fast og justeres på den handleplan som byrådet vedtog i januar, og hvis dette kræver yderligere tilførsel af ressourcer, så skal de bare tildeles lige med det samme. Enhedslisten ser med glæde, at borgmesteren har indkaldt til forhandlinger, hvor vi håber på

Forældre skal kompenseres, hvis børnene holdes hjemme

Enhedslisten Randers foreslår en kompensationsordning for de forældre, der holder deres børn hjemme fra daginstitution under nedlukningen. Flere kommuner har taget initiativ til en sådan kompensationsordning efter regeringens opfordring til, at børn i de familier, hvor det er muligt, holdes hjemme fra børnehave, dagpleje og vuggestue. I Enhedslisten mener vi, at det er rimeligt, at disse forældre bliver kompenseret for den tid, de selv passer deres børn og dermed ikke får en ydelse af Randers Kommune. Derudover håber vi, at en sådan kompensationsordning kan sikre, at flere holder børnene hjemme og dermed skåner både andre børn og ikke mindst ansatte for eventuel smitte. Samtidig vil ordningen for en tid kunne lette presset for de hårdtarbejdende medarbejdere på børneområdet. Der vil være mere tid til de børn, hvis forældre er nødsaget til at tage på arbejde, og dermed sikres den pædagogiske kvalitet i en hård periode. Vi håber, at de sparede penge til gengæld kan være med til at holde gang i det lokale butiksliv.

Miljø- og teknikudvalget modarbejder klimaplanen

Af Frida Valbjørn Christensen . d. 20. oktober 2020 På dagens møde i miljø- og teknikudvalget skulle den kommende infrastrukturplan for Randers kommune vedtages til offentlig høring. Punktet endte i en totalt nederen beslutning. På trods af, at byrådet for et år siden vedtog, at der skal udarbejdes en klimaplan, der følger parismålene, har miljø – og teknikudvalget vedtaget en infrastrukturplan (til offentlig høring), der stikker i den helt modsatte retning. Projekter til gavn for privatbilismen har højeste prioritet, mens der ikke er levnet meget plads til cykelisme og kollektiv transport. Udvidelse af E45, andre vejudvidelser og klimabroen er fortsat det vigtigste for udvalgsflertallet. I Enhedslisten er vi klare i spyttet. Løsningen på problemet er en gennemgribende forbedring af forholdende for cykellisterne og brugerne af kollektiv transport. Hvis ikke der sker noget i nærmeste fremtid, vil antallet af biler på vejene blive ved med at stige. Udvalget har åbenbart intet i mod at reklamere med flotte grønne planer, men når det kommer til konkret handling er de grønne fingre totalt lammet.

Billede af Enhedslisten Randers's top-5 byrådskandiidater KV2021.

Enhedslisten Randers vokser og har valgt topkandidater til KV21

Lørdag den 29. august blev der på Enhedslisten Randers’ generalforsamling valgt både ny bestyrelse, KV21-kandidater samt folketingskandidater. Den nye bestyrelse består af hele 11 medlemmer, og udover at det er maksimum antal iht. vedtægterne, er det også første gang i Enhedslisten Randers’ historie, at vi udnytter antallet til fulde. Som spidskandidat til KV21 blev (gen)valgt Frida Valbjørn Christensen, nr. 2 blev Karina Hjorth, nr. 3 Kalle Nielsen og nr. 4 Anders Pedersen, som samtidig stiller op for partiet for første gang. Derudover blev der valgt folketingskandidater, som altid vælges én gang årligt, og her faldt valget på Frida Valbjørn Christensen som repræsentant for Randers Nord-kredsen, og Karina Hjorth blev repræsentant for Randers Syd- kredsen. På billedet ses de nyvalgte topkandidater til KV21, fra venstre: Frida Valbjørn Christensen, Karina Hjorth og Kalle Nielsen. Udtalelse fra Enhedslisten Randers Generalforsamling 29.08.2020 Det er med stor undren, at vi i medierne hele tiden ser, at der ikke er råd til pensionsordningen for særligt nedslidte – “Arne”. Danmark er et af verdens rigeste lande, hvor virksomhederne i c25-indekset samlet set – på trods af coronakrisen – kan fremvise et enormt overskud på ikke mindre end 45 milliarder kr. de seneste 2 kvartaler. Det er beskæmmende,

Møde mod racisme 16/11 kl. 11 på Rådhustorvet (Randers)

af Red.. d. 15. november 2019 Enhedslisten siger Nej til racisme og hærværk på jødiske gravsteder Vi har modtaget nedenstående fra Randers mod Racisme. Vi støtter initiativet og vil meget gerne opfordre jer til at deltage på lørdag d. 16. kl. 11 på Rådhustorvet.: “Sidste lørdag d. 9. november holdt Randers mod Racisme en mindehøjtidelighed for KRYSTALNATTENS ofre. Samme dag blev 80 jødiske gravsteder skændet på Østre Kirkegård her i byen. Det bør vi ikke møde med tavshed og passivitet. Vi vil igen sige NEJ til racisme, diskrimination og forfølgelse. Vi mødes lørdag d. 16. november kl. 11 på Rådhustorvet, hvor bl.a. Borgmester Torben Hansen vil tale. Randers har været udsat for en række angreb fra den ny-nazistiske organisation NordFront. Den hængte dukke på busterminalen, bannere og klistermærker på broer og gade og angreb på Tirsdalens skole, så politiet måtte gribe ind – – og nu er den jødiske kirkegård blevet skændet. Vi er mange, der ønsker at Randers skal være en by, hvor borgerne kan føle sig trygge uanset deres race, køn eller tro. Vi vil derfor bede jer om, at opfordre jeres medlemmer til at deltage i mødet på Rådhustorvet på lørdag kl.11. Med venlig hilsen for Randers

Kynisme kendetegner budgettet (Pressemeddelelse). d. 23. oktober 2019 Det ser desværre ud til, at dette års budget ikke bliver et velfærdsbudget. Alt imens venstrefløjen har kæmpet imod besparelser på bl.a. specialundervisning og plejehjemslukninger, har Torben Hansen travlt med at lægge penge i sit eget valgkampsbudget med støtte fra Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti Enhedslisten finder borgmesterens kompromisløse forhandlingsretorik uacceptabel. Det har været fuldstændig umuligt at få taget bare nogle af vores finansieringsforslag seriøst på trods af, at vi har været åbne og fleksible samt villige til at lytte til andres finansieringsforslag, hvis det kunne gøre det muligt at undgå en stor del af besparelserne på velfærdsområdet. Vi er oprigtigt kede af det på vegne af bl.a. børnene og de ældre over endnu engang at stå med et budget, der prioritere prestigeprojekterne Hal 4 og byen til vandet samt at gøre skatten billigere for virksomhederne ved at sænke dækningsafgiften til et endnu lavere niveau, hvor den fastholdes i 5 år, hvilket går det umuligt at regulere på den i de kommende budgetter. Vi mener, at aftalepartierne burde overveje, hvor meget valgkampsbudgetter og prestigeprojekter er værd i forhold til børns, syges, handicappedes og ældres dagligdag, ligesom vi endnu engang

Der mangler 186 ansatte i børnehaver og vuggestuer i Randers Kommune<

Der er alt for få ansatte til at tage sig af børnene i vuggestuerne og børnehaverne i Randers Kommune. Det viser en undersøgelse fra Bureau2000, som Enhedslisten har fået lavet. Analysebureauet har undersøgt, hvor mange ekstra ansatte, der er behov for i landets kommuner, hvis vi skulle indføre minimumsnormeringer, der svarer til dem, de har i Norge. Tallene viser, at der er behov for 186 ekstra fuldtidsansatte i børnehaver og vuggestuer i Randers Kommune, hvis den norske model var ambitionen. Det svarer til en stigning på næsten 30 pct. ansatte. Det må vi simpelthen kunne gøre bedre for vores børn, deres familier og de ansatte, og det ER muligt at gøre det bedre også uden at hæve forældrenes egenbetaling. Derfor foreslår Enhedslisten en model for minimumsnormeringer, der ikke kun sikrer, at der kommer 186 flere voksne i kommunens daginstitutioner. Vi foreslår helt konkret, at der på landsplan bliver ansat 10.000 fuldtidsansatte i daginstitutionerne. I Enhedslisten vil vi vil ikke kun sikre, at der er lovfastsatte skrivebordsnormeringer på 1 voksen per 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn – vi vil sikre, at den normering er opfyldt hele dagen. Vi vil også sætte et loft over, hvor store børnegrupperne må være, så der

Stop racismen – byg bro – Forsvar fællesskabet<

Læs en fyldig reportage fra arrangementet her. Lise Baastrup fra bestyrelsen var en af initiativtagerne og talte til arrangementet.Herunder Lise’s talepapir i uredigeret form. Der er stof til eftertanke. “Kære Alle Anti-racister. Det er specielt vigtigt for mig at stå her sammen med jer i dag. Specielt vigtig fordi kampen for at VI ALLE ER LIGE UANSET KØN, RACE OG TRO er noget helt fundamentalt, som jeg er opdraget med. Min mor og hendes familie var tidligt med i Modstandskampen under 2. verdenskrig deltog bl.a. i modtagelser i Hvidsten og meget mere. De kæmpede imod nazismen ikke mindst på grund af nazisterne var racister. Min mor betonede altid at der fandtes tyskere, der bekæmpede Hitler og der fandtes danske nazister, så det handlede ikke om nationalitet, men om holdninger til andre mennesker. Om ikke at tro at man er bedre end andre fordi man er tysker eller dansker men netop om, at vi alle er Lige meget værd – vi er alle mennesker. Min mor blev arresteret af tyskerne og deporteret til Tyskland. Efter krigen kom hun hjem til Danmark, men hun havde krigstraumer og skader pga. sult efter mere end 1 år i fængsel. Det påvirkede hele min familie.

Enhedslisten sikrer vedligeholdelsesinstrukser for nedklassificerede vandløb

Enhedslisten har sikret via ændringsforslag, at ejerne af en række nedklassificerede vandløb fremover skal vedligeholde vandløbene efter en af kommunen fastsat standard. Et flertal i byrådet vedtog på byrådsmødet 12. november 2018, at en række kommunale vandløb skulle nedklassificeres fra kommunal vedligehold til privat vedligehold. Enhedslisten var imod denne beslutning, da vi ønsker vores vandløb vedligeholdt og plejet i offentligt regi, så den optimale pleje for det enkelte vandløb løbende kan vurderes og igangsættes. Men loven giver mulighed for, at kommunen kan udarbejde en plejeinstruks for de nedklassificerede vandløb, som ejeren skal følge i sin pleje af vandløbet. Enhedslisten stillede på byrådsmødet 12. november 2018 et ændringsforslag om, at den vedtagne nedklassificering skulle ske med vedligeholdelsesinstruks, og dette er nu efter ny udvalgsbehandling vedtaget på byrådsmøde 4. februar 2019 (link til punktet). Ændringsforslaget, der sikrede vedligeholdelses-regulativ for de nedklassificerede vandløb:“Ændringsforslag sag nr. 581 vedr. Nedklassificering af vandløb Vandløbsloven giver mulighed for, at man kan lave rammer for hvordan et vandløb skal vedligeholdes når det privatiseres. Med den baggrund forslår Enhedslisten, at forvaltningen udarbejder et udkast til rammer for vedligeholdelse af de enkelte vandløb, der gøres private – disse rammer kan eventuel laves med udgangspunkt i de allerede eksisterende regulativer. Forvaltningens

Enhedslisten sikrer beslutningsreferater fra byrådets lukkede punkter fra 2019

1. Efter forslag fra Enhedslisten, så udarbejder forvaltningen nu beslutningsreferater fra de lukkede punkter fra 2019.Det er et vigtigt skridt i Enhedslistens arbejde med at gøre byrådsarbejdet mere åbent og gennemskueligt for alle borgere. 2. Enhedslisten foreslog også, at tidligere referater gennemgås, og på tilsvarende måde blev gjort offentlige, når det tidsmæssigt var muligt. For forslaget stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten. Baggrund:I Randers Kommune kan man ikke læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det kan man ikke på trods af, at man som regel kan søge aktindsigt og få adgang. Det sker f.eks. når et salg er afsluttet, så er der mulighed for at få adgang til referatet. Derfor bør det også være umiddelbart tilgængeligt på hjemmesiden. I Frederikshavn har man valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen. Enhedslisten foreslog derfor: 1. Der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden så snart, det er lovligt at lægge referatet frem. 2. Tidligere referater gennemgås i henhold til denne procedure, og de lukkede punkter gøres offentligt tilgængelige, så snart der tidsmæssigt muligt.” Link til dagsordenpunkt.